ബജറ്റും ചില വില്‍പനാനന്തര സേവനങ്ങളും; കാണാം ട്രോളുകള്‍

First Published 2, Feb 2020, 11:32 AM IST


വിറ്റഴിക്കലിന് പ്രമുഖ്യം നല്‍കുന്ന ബജറ്റ് നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഏതാണ്ട് 2.1 ലക്ഷം കോടിയാണ് പൊതുആസ്തികള്‍ വില്‍ക്കുന്നതിലൂടെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പെതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ എല്‍ഐസി, എയര്‍ ഇന്ത്യ , ബിപിസിഎല്‍ എന്നിവ വില്‍ക്കാനുള്ള പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടികഴിഞ്ഞു. സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ലാഭത്തിലാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ എന്നത് വില്‍പനയ്ക്ക് ഒരു തടസമാകില്ല. രാജ്യത്തിന്‍റെ പൊതു ആസ്തികള്‍ വിറ്റ് ഭരണം നടത്തുകയെന്നത് രാജ്യത്തിന്‍റെ കുതിപ്പിനെയല്ല, കിതപ്പിനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നു. ബജറ്റവതരണത്തിന് പിന്നാലെ ഓഹരി വിപണികള്‍ തകര്‍ന്നതും മറ്റൊന്നല്ല കാണിക്കുന്നത്. കാണാം ബജറ്റും ട്രോളും. 
 

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ajay Geetha Rajagopal ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajay Geetha Rajagopal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Akhil Babu‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil Babu‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Akhil K Ashok,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil K Ashok, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Albin Thomas Cartoonist‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Albin Thomas Cartoonist‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arjun Ramachandran  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arjun Ramachandran , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Gopalakrishnan‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Gopalakrishnan‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Deepthi Joseph,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Deepthi Joseph, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   hafeek Abdul Salam‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : hafeek Abdul Salam‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Harikrishnan Bhaskaran ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Harikrishnan Bhaskaran , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jinz Joseph Neendusseril ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jinz Joseph Neendusseril , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jishnu Narayanan,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jishnu Narayanan ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   KP Satheesan‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : KP Satheesan‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Manju Vinod,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manju Vinod, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Naveen Naushad‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Naveen Naushad‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pradeep Balakrishnan,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pradeep Balakrishnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rahul Nedumparampil ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahul Nedumparampil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Rajesh Lal,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rajesh Lal, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sajin VS ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sajin VS , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Savad Thandankolil‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Savad Thandankolil‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shebin Tp,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shebin Tp, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sulfikar KV ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sulfikar KV , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Syam N S,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Syam N S, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  vidya vivek,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : vidya vivek, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   അനൂപ് രാജേന്ദ്രൻ‎,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അനൂപ് രാജേന്ദ്രൻ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അനൂപ് രാജേന്ദ്രൻ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അനൂപ് രാജേന്ദ്രൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  സുധി ചങ്ങായീസ്,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : സുധി ചങ്ങായീസ്, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Muneeb Muhamed , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Muneeb Muhamed , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   AtHuL RaVi , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : AtHuL RaVi , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu  , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu , ട്രോള്‍ മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sarin Rekha Salil, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarin Rekha Salil, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Kukku S Idukki‎ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kukku S Idukki‎ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kevin Ayyamkulangara Kochukunjan , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kevin Ayyamkulangara Kochukunjan , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ashiq Thottathikulam,  ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashiq Thottathikulam, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Naveen Naushad , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Naveen Naushad , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   സുസ്മിത് ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്,  ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : സുസ്മിത് ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Prajesh Nambiar‎ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Prajesh Nambiar‎ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shahid RV Thiruvathra , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shahid RV Thiruvathra , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sai Prasad , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sai Prasad , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rakesh Balakrishnan,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rakesh Balakrishnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shakir Eravakkad , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shakir Eravakkad , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Venugopal J, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Venugopal J, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jithin N‎Troll, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jithin N‎Troll, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   thomas p devassy, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : thomas p devassy, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   shiq Thottathikulam, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : shiq Thottathikulam, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Nidhin Nidhi‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nidhin Nidhi‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Venugopal J, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Venugopal J, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Akshay Karappoyil‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akshay Karappoyil‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rakesh Balakrishnan‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rakesh Balakrishnan‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Midhun M S, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun M S, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

loader