ദൈവത്തിന് ഇന്നലെ പിറന്നാളായിരുന്നു; കാണാം ഭക്തരുടെ 'ട്രോള്‍ അര്‍ച്ചന'

First Published 25, Apr 2020, 3:43 PM

'ക്രിക്കറ്റ് മത'ത്തിലെ ഏക ദൈവത്തിന് ഇന്നലെ പിറന്നാളായിരുന്നു, 47 -ാം പിറന്നാള്‍. ഇന്ത്യയെ പോലൊരു രാജ്യത്ത്, ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളില്‍  സാധാരണക്കാരന്‍റെ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് ലോകത്തോളം ചിറക് വിരിച്ച് പറക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ചവരില്‍ പ്രധാനിയായിരുന്നു സച്ചിന്‍ രമേശ് ടെന്‍റഡുല്‍ക്കര്‍ എന്ന സച്ചിന്‍. ഒരു പക്ഷേ തൊണ്ണൂറുകളില്‍ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട പേരും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെതായിരിക്കും. ക്രിക്കറ്റ് കളിയുടെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ അറിയാത്തവര്‍ പോലും സച്ചിന്‍ എന്ത് സ്കോര്‍ ചെയ്തുവെന്ന്  മാത്രമന്വേഷിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറുകള്‍. സച്ചിന്‍റെ 47 -ാം പിറന്നാളിന് ട്രോളന്മാര്‍ നല്‍കിയ സമ്മാനങ്ങള്‍ കാണാം. 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; &nbsp;Abhijith R‎ , &nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Abhijith R‎ ,   ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Abhijith R&nbsp; ,&nbsp; &nbsp;ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Abhijith R  ,   ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Abhijith R‎,&nbsp; &nbsp;ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Abhijith R‎,   ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Abhijith R‎ ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Abhijith R‎ ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; &nbsp;Abhijith R&nbsp;,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Abhijith R ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp;AbhiRam R Nair ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   AbhiRam R Nair ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp;Afsal Ahamed‎ ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Afsal Ahamed‎ ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; Ajay Zacaria&nbsp; ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Ajay Zacaria  ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ajmal Khan‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Ajmal Khan‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; &nbsp;Althaf Hassan‎&nbsp; ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Althaf Hassan‎  ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; Amal Sankar ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Amal Sankar ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; &nbsp;Arun Kumar‎,&nbsp;&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Arun Kumar‎,   ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; Arunabh Sha S ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Arunabh Sha S ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; Benjamin Bruno .,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Benjamin Bruno .,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; Febin Hash‎&nbsp; ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Febin Hash‎  ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; &nbsp;Gokul Cv&nbsp; ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Gokul Cv  ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; GoKul Reghunath‎ ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  GoKul Reghunath‎ ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; Himu&nbsp;&nbsp;ബംഗ്ലാദേശ് ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ്,&nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Himu  ബംഗ്ലാദേശ് ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ്, 

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; indian troll cricket &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  indian troll cricket  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; &nbsp;Mohd Meharoof&nbsp; ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Mohd Meharoof  ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; Panchavan Parivendran ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Panchavan Parivendran ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; Ram Gopal ‎ ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ram Gopal ‎ ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; RaZi RiyAs&nbsp; ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  RaZi RiyAs  ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp;Shamir Sham CK‎&nbsp; ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shamir Sham CK‎  ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp;Shijith Krishna ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shijith Krishna ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; ടീം&nbsp;&nbsp;ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ടീം  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp;Vijayan Vja,&nbsp;&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vijayan Vja,   ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; Yadu Krishnan ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Yadu Krishnan ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp;Yadu Krishnan ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Yadu Krishnan ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;ട്രോളിനെയും ട്രോളത്തിയെയും പ്രണയിച്ചവൻ&nbsp; ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ട്രോളിനെയും ട്രോളത്തിയെയും പ്രണയിച്ചവൻ  ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; Jithin Gopakumar&nbsp; ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Jithin Gopakumar  ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; Akhil Raphin ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Akhil Raphin ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; ടീം&nbsp;ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ടീം ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; ടീം&nbsp;ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ടീം ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; akshay ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  akshay ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; റിയാസ് ബദർ ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  റിയാസ് ബദർ ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; &nbsp;Fazil Zaman ,&nbsp;&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Fazil Zaman ,   ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; Deepu DQ ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Deepu DQ ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; Mohd Meharoof ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mohd Meharoof ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; vipin vijayan&nbsp; ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    vipin vijayan  ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

<p><br />
ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; Mohamed Ashique&nbsp; ,&nbsp; ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം, &nbsp;</p>


ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Mohamed Ashique  ,  ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,  

loader