ലോക്ക് ഡൗൺ: എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തണം; ഈ ചിത്രങ്ങൾ പറയും അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതപാതകൾ...

First Published May 20, 2020, 1:43 PM IST

അടച്ചുപൂട്ടിയ രാജ്യത്ത്, കയ്യിൽ കിട്ടിയതെടുത്ത് സ്വന്തം ദേശത്തേയ്ക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നവരുടെ കാഴ്ചയാണ് എല്ലായിടത്തും. ലോക്ക് ഡൗൺ നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കഷ്ടത്തിലായത് സ്വന്തം നാടുവിട്ട് അന്യദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട്, കയ്യിൽ പണമില്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള നാട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുകയാണ് ഇവർ. പകുതി വഴിയിൽ ജീവൻ  നഷ്ടപ്പെട്ടവരും കുറവല്ല. കൂട്ടപ്പലായനത്തിന്റെ നിരവധി ദൈന്യദൃശ്യങ്ങളാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പുറത്തെത്തിച്ചത്.