സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞതുപോലെ മദ്യം വീടുകളിലെത്തിക്കുമോ? ഞായറാഴ്ച ലോക്ക്ഡൗണ്‍ എങ്ങനെ? ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ഇളവ്?

First Published 8, May 2020, 8:33 PM

മദ്യത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെത്തുതൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ള് ഷാപ്പുകള്‍ തുറക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടികാട്ടി. മറ്റ് കാര്യങ്ങളില്‍ ഉടനെ തീരുമാനമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. ഞായറാഴ്ച സമ്പൂര്‍ണലോക്ക്ഡൗണ്‍ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ട വ്യവസായ ശാലകള്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ഇളവ് നല്‍കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടും

<p>സുപ്രിംകോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മദ്യം വീടുകളിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കിയ മറുപടി:</p>

<p>മദ്യത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെത്തുതൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ള് ഷാപ്പുകള്‍ തുറക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടികാട്ടി. മറ്റ് കാര്യങ്ങളില്‍ ഉടനെ തീരുമാനമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി</p>

സുപ്രിംകോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മദ്യം വീടുകളിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കിയ മറുപടി:

മദ്യത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെത്തുതൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ള് ഷാപ്പുകള്‍ തുറക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടികാട്ടി. മറ്റ് കാര്യങ്ങളില്‍ ഉടനെ തീരുമാനമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

<p>ഞായറാഴ്ച സമ്പൂര്‍ണലോക്ക്ഡൗണ്‍ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ട വ്യവസായ ശാലകള്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി</p>

ഞായറാഴ്ച സമ്പൂര്‍ണലോക്ക്ഡൗണ്‍ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ട വ്യവസായ ശാലകള്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി

undefined

<p>പുതിയ ഇളവുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി</p>

പുതിയ ഇളവുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

<p>പുതിയ ഇളവുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി</p>

പുതിയ ഇളവുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

<p>മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്</p>

മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്

loader