ഷഹല ഷെറിന്‍റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ആര് ? കാണാം ട്രോള്‍ പ്രതികരണങ്ങള്‍

First Published 22, Nov 2019, 11:36 AM

വയനാട് സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി ഗവ. സര്‍വജന ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില്‍ ക്ലാസ് മുറിയില്‍ ഇരിക്കവേ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച ഷഹല ഷെറിന്‍റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയാരാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമായും ട്രോള്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്. കേരളത്തില്‍ എന്ത് നടന്നാലും പിണറായി വിജയനാണ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് വാദിക്കുന്ന ട്രോളുകള്‍ മുതല്‍ അധ്യാപകന്‍റെ അനാസ്ഥയെ കരുതലില്ലായ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ട്രോളുകള്‍വരെയുണ്ട്. കാണാം  ഷഹല ഷെറിന്‍റെ മരണത്തില്‍ നീതി തേടുന്ന ട്രോളുകള്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:Arun Babu‎,  ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:Arun Babu‎, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arun K Kannu,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arun K Kannu, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Barone Munchausen , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Barone Munchausen , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Ashish Jacob, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ashish Jacob, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Barone Munchausen, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Barone Munchausen, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Hari Mani ,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Hari Mani , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   ,Jobin Kunjumon Thonikkallinkal‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ,Jobin Kunjumon Thonikkallinkal‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Njan Thomaachan,  ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Njan Thomaachan, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Parvathy G Omanakuttan,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Parvathy G Omanakuttan, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Prajith Np,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Prajith Np, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Praveen Pravi ,  ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Praveen Pravi , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Praveen Pravi ,  ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Praveen Pravi , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Rincy Joseph, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Rincy Joseph, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Sarath Vattundil ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sarath Vattundil , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Shajil Sulthan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shajil Sulthan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Venugopa J , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Venugopa J , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  അപ്പക്കാള എസ് കുയിലിപെണ്ണ് ,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: അപ്പക്കാള എസ് കുയിലിപെണ്ണ് , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:സൂത്രശാലി ചെന്നായ,  ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:സൂത്രശാലി ചെന്നായ, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Aboo Emran‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Aboo Emran‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Shibith Krishnan Suriya‎  ,  ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Shibith Krishnan Suriya‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   ലാലു വിജയ്‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ലാലു വിജയ്‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Rohith Nair‎ ,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Rohith Nair‎ , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Vivek Gangadharan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vivek Gangadharan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Anumon Thandayathukudy,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Anumon Thandayathukudy, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Vijin Lal, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vijin Lal, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Sumesh K Sukumar, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sumesh K Sukumar, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Stephan Nedumpally‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Arun K Nair, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arun K Nair, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Dileep PG  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Dileep PG , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  ഭവൻലാൽ ദുർഗ്ഗ,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ഭവൻലാൽ ദുർഗ്ഗ, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Renjith RJ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Renjith RJ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Joseph Antony  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Joseph Antony , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Sree Raj PK ,  ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Sree Raj PK , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Faisal Mani , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Faisal Mani , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: പി എൻ ബി , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: പി എൻ ബി , ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Vineeth Vavvaakkavu Harisree,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vineeth Vavvaakkavu Harisree, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Raghunandan Raghuram,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Raghunandan Raghuram, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Safeer Khanson‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Safeer Khanson‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Joe Glenn,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Joe Glenn, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Ranjith P R Ranju‎,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ranjith P R Ranju‎, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Jithin N, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Jithin N, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  suresh kumar Chaliparambil,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: suresh kumar Chaliparambil, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Vishnu Kalyan‎,  ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vishnu Kalyan‎, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Jishnu Babu‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Jishnu Babu‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   ജിത്തു ജിതിൻ‎,  ട്രോള്‍ കേരള,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ജിത്തു ജിതിൻ‎, ട്രോള്‍ കേരള,

loader