എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുന്ന ആക്ഷന്‍ ഹീറോ ബിജുമാര്‍; കാണാം ഹെല്‍മെറ്റ് വേട്ടയുടെ ട്രോളുകള്‍

First Published 28, Nov 2019, 9:43 PM


പൊലീസിന് അതിന്‍റെതായ പെരുമാറ്റ രീതികള്‍ ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ കേരളാ പൊലീസ് പലപ്പോഴും അതിര്‍വമ്പുകള്‍ മായ്ച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോയി ഉരുട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് മുതല്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് ഇല്ലാത്തതിന് ലാത്തിക്കെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുന്നതില്‍ വരെ പ്രാവീണ്യം നേടിയിരിക്കുന്നു കേരളാ പൊലീസ്. വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നാല്‍... ? കാണാം പൊലീസിന്‍റെ ഹെല്‍മെറ്റ് വേട്ടയുടെ ട്രോളുകള്‍...

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kevin Ayyamkulangara Kochukunjan‎ , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൌസ്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Kevin Ayyamkulangara Kochukunjan‎ , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൌസ്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pramod CM‎, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pramod CM‎, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shanu Sanu ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shanu Sanu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Subin Thandassery‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Subin Thandassery‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Syam Sankar Nedumpallil‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Syam Sankar Nedumpallil‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Syam Syam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Syam Syam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Yaser Shereef‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Yaser Shereef‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Anzil Alpy‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anzil Alpy‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Peter John Panangayil , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Peter John Panangayil , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arün Ashokän , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arün Ashokän , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ജിത്തു ജിതിൻ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ജിത്തു ജിതിൻ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : SarAth RainbOwz, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : SarAth RainbOwz, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mohammed Asif M , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mohammed Asif M , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vivek S Nair , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൌസ്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vivek S Nair , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൌസ്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vellatta Pokker, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vellatta Pokker, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aswin VP ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aswin VP , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Nezz Naz‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nezz Naz‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Yusuf Lsr‎ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Yusuf Lsr‎ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അഖിൽ മാലൂർ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അഖിൽ മാലൂർ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അഖിൽ മാലൂർ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അഖിൽ മാലൂർ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ranju Ravi ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ranju Ravi , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajay Geetha Rajagopal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajay Geetha Rajagopal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pramod CM‎, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pramod CM‎, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun Muraleedharan , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun Muraleedharan , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu‎, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu‎, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Yahya Wahab‎ , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൌസ് ,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Yahya Wahab‎ , കേരളാ ട്രോള്‍ ഹൌസ് ,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ‎Troll Kerala.jpg , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ‎Troll Kerala.jpg , ട്രോള്‍ കേരള

undefined

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abdul Rafeeq‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abdul Rafeeq‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Gokul Mohan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Gokul Mohan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Khader Kumbla‎ , ട്രോള്‍ കെ എല്‍ 14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Khader Kumbla‎ , ട്രോള്‍ കെ എല്‍ 14

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mahesh Vijayan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mahesh Vijayan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mohamed Anwar, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mohamed Anwar, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nidhin Nidhi‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nidhin Nidhi‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rajeesh Sanathanan , Troll Quilon

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rajeesh Sanathanan , Troll Quilon

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vivek S Nair , കേരള ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vivek S Nair , കേരള ട്രോള്‍ ഹൗസ്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Harikrishnan Narayanan‎, Kerala Troll Cafe - KTC

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Harikrishnan Narayanan‎, Kerala Troll Cafe - KTC