ആര് ഭരിക്കും ? പ്രളയം, വരള്‍ച്ച പിന്നെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണം; കാണാം തിരുവഞ്ചൂരിന്‍റെ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍

First Published 5, Jul 2020, 3:40 PM

ഏഷ്യാനെറ്റ് സി ഫോര്‍ സര്‍വേ ആണ് ഇപ്പോള്‍ കേരളരാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയം. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര് ജയിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് കൂടുതല്‍ പേരും ഇടത് പക്ഷത്തിന്‍റെ തുടര്‍ഭരണമെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. പ്രതിപക്ഷമായ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍വേയില്‍ ബഹുദൂരം പിന്നിലേക്ക് പോയി. എന്നാല്‍, സര്‍വേയെ അടിമുടി തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഒരു പടികൂടി കടന്ന്, അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കേരളത്തില്‍ പ്രളയവും വരള്‍ച്ചയും സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ചയും അങ്ങനെ പലതും വരുമെന്നും ഇതിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറുമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേള്‍കേണ്ട താമസം ട്രോളന്മാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ബറ്റണ്‍ തിരുവഞ്ചൂരിന് കൈമാറി. കാണാം ചില സര്‍വേ ട്രോളുകള്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Abdul Nasser , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Abdul Nasser , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Alex Philip , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Alex Philip , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Amith G Anil‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Amith G Anil‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anil Mathew Kadumbisseril, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anil Mathew Kadumbisseril, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Arun K Arun   , ട്രോള്‍ മലയാളം </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Arun K Arun   , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Arun k Arun, ട്രോള്‍ മലയാളം </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Arun k Arun, ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Bibin Paul , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Bibin Paul , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Binni Sahadevan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Binni Sahadevan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : bit bit , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : bit bit , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Eden Eden‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Eden Eden‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Irony Man , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Irony Man , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Janith Mv Mayyil  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Janith Mv Mayyil  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Jimna Praveen , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Jimna Praveen , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Justin James , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Justin James , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Krishna Daz, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Krishna Daz, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Nikhil Muraleedharan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Nikhil Muraleedharan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Reena Elza David‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Reena Elza David‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Relson Regi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Relson Regi , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Renjith R , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Renjith R , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rincy Joseph , ട്രോള്‍ മലയാളം.</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rincy Joseph , ട്രോള്‍ മലയാളം.

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rinu Peter , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rinu Peter , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Rinu Peter , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Rinu Peter , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sajesh Pookkodan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sajesh Pookkodan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sanjai Sanjai , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sanjai Sanjai , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shaiju Sense , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shaiju Sense , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shajil Sulthan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shajil Sulthan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shanas Kollam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shanas Kollam , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shanavas K, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shanavas K, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally    , ട്രോള്‍ മലയാളം</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally    , ട്രോള്‍ മലയാളം

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Subin Thandassery , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Subin Thandassery , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Subin Thandassery, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Subin Thandassery, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vipin VR ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vipin VR ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vipin VR ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vipin VR ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vipin VR ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vipin VR ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആരതി അജയൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആരതി അജയൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ആരതി അജയൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ആരതി അജയൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     നിലാവത്തിറങ്ങിയ കോഴി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     നിലാവത്തിറങ്ങിയ കോഴി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  നീലൻ നീലകണ്ഠൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  നീലൻ നീലകണ്ഠൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   സഞ്ജിത് വടക്കേക്കര വിജയൻ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   സഞ്ജിത് വടക്കേക്കര വിജയൻ, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Rincy Joseph , ട്രോള്‍ മലയാളം</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Rincy Joseph , ട്രോള്‍ മലയാളം

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vishnu K K, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vishnu K K, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മങ്ങാട്ട് കോവിലകം, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മങ്ങാട്ട് കോവിലകം, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ക്ലാര ജയ കൃഷ്ണൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ക്ലാര ജയ കൃഷ്ണൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    ഷാഹുൽ കൂട്ടായി, cyber trollers </p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    ഷാഹുൽ കൂട്ടായി, cyber trollers 

loader