മഹാമാരിക്കാലത്തെ 'ട്രോളോണം' കാണാം

First Published 2, Sep 2020, 12:22 PM

അങ്ങനെ, മഹാമാരിക്കാലത്ത് നിശബ്ദമായൊരു ഓണക്കാലവും കഴിഞ്ഞു. മാവേലി നാടു വാണിടും കാലം കള്ളവുമില്ല ചതിവുമില്ല... എന്ന പാട്ട് പാടിയിരുന്ന മലയാളികള്‍ക്കിടയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വര്‍ഷമായി കയറിവരുന്ന 'വാമനമൂര്‍ത്തി' മുതല്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണത്തിന് വിരുന്നെത്തിയ 'മുഹമ്മദാലിയെന്ന മാവേലി' വരെ വൈവിധ്യമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു മലയാളിയുടെ ഓണ സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍. അതിനിടെ സ്ഥിരമായെത്താറുള്ള കാളന്‍, ഓലന്‍, പുളിശ്ശേരികള്‍... പിന്നെ മാമന്‍റെ വാട്സാപ്പ് മെസേജുകള്‍. കാണാം കൊറോണക്കാലത്തെ ട്രോളന്മാരുടെ ഓണം. 
 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Adwaith Unnikrishnan&nbsp; , ട്രോള്‍ മലയാളം</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Adwaith Unnikrishnan  , ട്രോള്‍ മലയാളം

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; , Amjath Khan ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   , Amjath Khan ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ananth Mohan&nbsp;, ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ananth Mohan , ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Arun Babu&nbsp; ,&nbsp; ട്രോള്‍ മലയാളം</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun Babu  ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Azhar&nbsp; K Mohamed, &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Azhar  K Mohamed,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; Bibin Paul‎&nbsp;, ട്രോള്‍ മലയാളം</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Bibin Paul‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Chekur Sreedeep&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Chekur Sreedeep  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Chekur Sreedeep&nbsp;, ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Chekur Sreedeep , ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Deepak Vishwanathan , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Deepak Vishwanathan ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Jomon Jose‎&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jomon Jose‎  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; Kannan Vinod&nbsp;, ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Kannan Vinod , ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Kishore Raveendran‎&nbsp; , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Kishore Raveendran‎  , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Marshal Neves , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Marshal Neves ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Martin Joseph Koottummel , ട്രോള്‍ മലയാളം,&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Martin Joseph Koottummel , ട്രോള്‍ മലയാളം, 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Abhijith Mohan ‎ , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Abhijith Mohan ‎ ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Martin Joseph Koottummel&nbsp; , ട്രോള്‍ മലയാളം</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Martin Joseph Koottummel  , ട്രോള്‍ മലയാളം

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Martin Joseph Koottummel , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Martin Joseph Koottummel , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp;Mithun Babu Sanjay&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Mithun Babu Sanjay  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Midhun Thekkethil , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Midhun Thekkethil , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP&nbsp;, &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Gowin Chand‎&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Gowin Chand‎  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Kochus Shabu TP ‎ ,&nbsp;&nbsp;ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Kochus Shabu TP ‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Moh'd Thansee , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Moh'd Thansee ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vinayak S&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vinayak S  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Rahul Vijayan , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Rahul Vijayan ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍, 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Syam Prakash&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Syam Prakash  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Gowin Chand‎&nbsp;, ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Gowin Chand‎ , ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarath Vattundil‎&nbsp;, ട്രോള്‍ മലയാളം</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarath Vattundil‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Sibin , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sibin ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Noushad Thrissur&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Noushad Thrissur  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Noushad Thrissur&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Noushad Thrissur  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shajil Sulthan ‎, &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shajil Sulthan ‎,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Suraj Kumar K , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Suraj Kumar K ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Noushad Thrissur&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Noushad Thrissur  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Abin Thomas Alex , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Abin Thomas Alex , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Sudeesh Pullad&nbsp;, &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Sudeesh Pullad ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : udheesh Viya&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : udheesh Viya  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;sonat solomon, ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  sonat solomon, ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Pran Kumar Pranavam , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Pran Kumar Pranavam , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Thwaha Huvais , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Thwaha Huvais ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Prajesh Nambiar‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Prajesh Nambiar‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Shinoj N ‎ , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shinoj N ‎ ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Sunoop Sudhakaran&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sunoop Sudhakaran  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Sunoop Sudhakaran&nbsp;, ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sunoop Sudhakaran , ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Thanzeer Taj&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Thanzeer Taj  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ranjith Brarath‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം,&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ranjith Brarath‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം, 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;Sarath Vattundil&nbsp; , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sarath Vattundil  , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :&nbsp;Vishnu Sreekumar‎, ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Sreekumar‎, ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; സഞ്ജിത് വടക്കേക്കര വിജയൻ , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   സഞ്ജിത് വടക്കേക്കര വിജയൻ ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മാർക്കോ പോളോ&nbsp; ,&nbsp;&nbsp;ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മാർക്കോ പോളോ  ,  ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അഖിൽ മാലൂർ&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അഖിൽ മാലൂർ  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;വലീയ തമ്പ്രാൻ , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  വലീയ തമ്പ്രാൻ , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;മാർക്കോ പോളോ , ട്രോള്‍ മലയാളം</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  മാർക്കോ പോളോ , ട്രോള്‍ മലയാളം

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : റിഗിൽ പാനൂർ&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : റിഗിൽ പാനൂർ  ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; ഓട്ട കാലണ , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ഓട്ട കാലണ ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp; Vishnu Vee , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vishnu Vee ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;ഡിസ്കോ ജോസ് റിട്ടേന്‍സ്&nbsp;&nbsp; , &nbsp;ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ഡിസ്കോ ജോസ് റിട്ടേന്‍സ്   ,  ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;കൊച്ചുകുഞ്ഞ് താന്തോന്നി , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  കൊച്ചുകുഞ്ഞ് താന്തോന്നി , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;കൊച്ചുകുഞ്ഞ് താന്തോന്നി‎&nbsp; , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  കൊച്ചുകുഞ്ഞ് താന്തോന്നി‎  , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : &nbsp;അംഗൂർ റാവുത്തർ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അംഗൂർ റാവുത്തർ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം 

loader