വില കൂടിയ പാചകവാതകം ; കാണാം, 'ഗ്യാസ്' കേറിയ ട്രോളുകള്‍

First Published 13, Feb 2020, 1:09 PM IST

ദില്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വരുന്നതിനോടൊപ്പം ബിജെപി, പാര്‍ലമെന്‍റിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് വിപ്പ് നല്‍കിയത് ഏവരിലും ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചു. എന്തായിരിക്കും വരാന്‍ പോകുന്ന ബില്ലെന്ന കാര്യത്തില്‍ ബിജെപി എംപിമാര്‍ക്ക് തന്നെ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെയൊന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിലും പാചകവാതകത്തിന് 146 രൂപ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചെന്ന അറിയിപ്പാണ് പുറത്ത് വന്നത്. ഇതോടെ ട്രോളന്മാരും ഉണര്‍ന്നു. ദില്ലിയിലെ ജനങ്ങള്‍ ബിജെപിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തോല്‍പ്പിച്ചതിന് നല്‍കിയ സമ്മാനമാണ് ഗ്യാസിന് 146 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനവെന്ന് വരെ ട്രോളന്മാര്‍ പാട്ടുപാടി. കാണാം ഗ്യാസ് കേറിയ ട്രോളുകള്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Akhi Amigo , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhi Amigo , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arjun Ramachandran, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arjun Ramachandran, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Das, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Das, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun K Arun ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun K Arun ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mushrif Pulikkal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mushrif Pulikkal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rahul Nedumparampil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahul Nedumparampil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Savad Thandankolil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Savad Thandankolil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shameem Ishaq , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shameem Ishaq , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sibi Ibis, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sibi Ibis, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : VI SH NU ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : VI SH NU ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manoj Chandran , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manoj Chandran , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manoj Chandran‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manoj Chandran‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sadhvi CA Cia , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sadhvi CA Cia , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : VI SH NU , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : VI SH NU , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shameem Ishaq ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shameem Ishaq ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Asludheen K Abdhulla , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Asludheen K Abdhulla , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Prajith NP , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Prajith NP , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jerin Varghese Thekkedathu ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jerin Varghese Thekkedathu ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vijeesh S , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vijeesh S , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മാത്യു അയർക്കുന്നം , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മാത്യു അയർക്കുന്നം , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : C K Jishnu Mohan, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : C K Jishnu Mohan, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sharon Pradeep , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sharon Pradeep , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mb Sajish ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mb Sajish ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jeni PV‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jeni PV‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Manesh KP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

loader