ആരാണ് പായിപ്പാട്ടെ ആ ഒറ്റുകാരന്‍; ട്രോളന്മാരുടെ അന്വേഷണം കാണാം

First Published 30, Mar 2020, 3:57 PM

വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ബോധപൂര്‍വ്വം സൃഷ്ടിച്ച സംഘര്‍മായിരുന്നു പായിപ്പാടേതെന്ന് പൊലീസ്. ഇത് ശരിവെക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. കേരളത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുന്നത് കേരളാ പൊലീസ് മാത്രമല്ല. ട്രോളന്മാരുമുണ്ട്. ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയില്‍ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കി തെരുവിലിറക്കിയവരെ ട്രോളന്മാര്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വലിച്ച് കീറുകയാണ്.

 

ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള പായിപ്പാട് മാത്രമല്ല, നിലമ്പൂരും പെരുമ്പാവൂരും ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ മുറിയില്‍ നിന്നും തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ടത് ആസൂത്രിതമായ നീക്കമായാണ് പൊലീസ് കരുതുന്നത്. ഇതിനിടെ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം തുറന്നിരുന്നെന്നും ഇത് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നു. ഏതായുലും ആ ഒറ്റുകാരനെ തപ്പി ട്രോളന്മാര്‍ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാണാം ആ ട്രോളുകള്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Abdul Nasser , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abdul Nasser , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Abhilash Sivadasan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abhilash Sivadasan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Akhil Reji , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil Reji , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Albin Thomas Cartoonist , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Albin Thomas Cartoonist , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Amal Krishnan Thettayill, ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Amal Krishnan Thettayill, ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Anand Krishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anand Krishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anas villa, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anas villa, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Aneesh Paithini , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aneesh Paithini , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Anjush V Koyyode  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anjush V Koyyode , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arjun Ramachandran ,  ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arjun Ramachandran , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Arun Babu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Azar Aazi , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Azar Aazi , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Baylin Shibu ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Baylin Shibu ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ershad Falcon , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ershad Falcon , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Midhun Raj M, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun Raj M, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Mohamed Anwar, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mohamed Anwar, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rajesh K R Raj , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rajesh K R Raj , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rajesh K R Raj‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rajesh K R Raj‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sahad Muhammed ‎  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sahad Muhammed ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sajesh P , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sajesh P , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Salih Fazal ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Salih Fazal ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sarath Ramakrishnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarath Ramakrishnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shahin Prem Thayat , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shahin Prem Thayat , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shoukath Ali Shouku, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shoukath Ali Shouku, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sison Mathew, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sison Mathew, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephen Nedupally, ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephen Nedupally, ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sul Fz  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sul Fz , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vidhya Vivek , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vidhya Vivek , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vijeesh S , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vijeesh S , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vijith Chalil , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vijith Chalil , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vipin Balan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vipin Balan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vipin VR‎  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vipin VR‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Jayan  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Jayan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Radhakrishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Radhakrishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   അപ്പി ഹിപ്പി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അപ്പി ഹിപ്പി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അരുണ്‍ വി ആര്‍ കൂത്തുപറമ്പ്  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അരുണ്‍ വി ആര്‍ കൂത്തുപറമ്പ് , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ആരതി അജയൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആരതി അജയൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  റീച് ഇല്ലാത്ത ട്രോള്ളൻ  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : റീച് ഇല്ലാത്ത ട്രോള്ളൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  റീച് ഇല്ലാത്ത ട്രോള്ളൻ  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : റീച് ഇല്ലാത്ത ട്രോള്ളൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ശ്രീ ലക്ഷ്മി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ശ്രീ ലക്ഷ്മി , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ശ്രീ ലക്ഷ്മി‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ശ്രീ ലക്ഷ്മി‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയൂര്‍  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയൂര്‍ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  സുസ്മിത് ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : സുസ്മിത് ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Aswanth As , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aswanth As , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Farhaan Khader , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Farhaan Khader , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ihjas Aslam, ട്രോളന്‍ അബു,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ihjas Aslam, ട്രോളന്‍ അബു,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Joe Glenn   , ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Joe Glenn , ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Presel Divakaran , ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Presel Divakaran , ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Presel Divakaran , ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Presel Divakaran , ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shajil Sulthan  ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shajil Sulthan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   അപ്പി ഹിപ്പി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അപ്പി ഹിപ്പി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അപ്പി ഹിപ്പി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അപ്പി ഹിപ്പി, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    അരുൺ മണി ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അരുൺ മണി ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Arjun R Nair  , ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arjun R Nair , ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ihjas Aslam, ട്രോളന്‍ അബു,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ihjas Aslam, ട്രോളന്‍ അബു,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ihjas Aslam , ട്രോളന്‍ അബു,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ihjas Aslam , ട്രോളന്‍ അബു,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ട്രോളന്‍ അബു,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ട്രോളന്‍ അബു,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ihjas Aslam, ട്രോളന്‍ അബു,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ihjas Aslam, ട്രോളന്‍ അബു,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ihjas Aslam , ട്രോളന്‍ അബു,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ihjas Aslam , ട്രോളന്‍ അബു,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ashar af , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ashar af , ട്രോള്‍ കേരള

loader