ഞങ്ങളും സമാധാനപ്രിയരാണ്, ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ... !

First Published 31, Aug 2020, 2:52 PM

കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും ഓണനാളില്‍ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം. ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകരെയാണ് വെട്ടിക്കൊന്നത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരാണ്. എതിരാളിയെ വെട്ടിവീഴ്ത്തുന്ന അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനിനെതിരെ വിവിധ കോണുകളില്‍ നിന്ന് ശബ്ദമുയര്‍ന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടിക്കും അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തെ തള്ളിപ്പറയാനുള്ള ധാര്‍മ്മികതയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. ആരും സമാധാനപ്രിയരല്ലാത്ത ഇക്കാലത്ത് സമാധാനത്തിന്‍റെ വെള്ളരിപ്രാവുകളും കൊലക്കത്തി വാഹകരാണെന്ന് ട്രോളന്മാര്‍. കാണാം രാഷ്ട്രീയ കൊലയും ന്യായീകരണ ട്രോളും. 
 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp; Ab Hi NaNd Ps, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :  Ab Hi NaNd Ps, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; Abu Salih&nbsp; , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :    Abu Salih  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp; &nbsp; Anagha Harithavayal&nbsp; , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :    Anagha Harithavayal  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp; Anagha Harithavayal ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :  Anagha Harithavayal ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arun Babu,&nbsp; ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Arun Babu,  ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arun K Arun, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Arun K Arun, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;Ashiq Thottathikulam&nbsp;, ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് : Ashiq Thottathikulam , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Derric Abraham, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :    Derric Abraham, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;Hari Krishnan U K&nbsp;, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :  Hari Krishnan U K , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hari Krishnan U K , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Hari Krishnan U K , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;Ashiq Thottathikulam , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :  Ashiq Thottathikulam , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arun K Arun&nbsp;, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Arun K Arun , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍, 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ashiq Thottathikulam‎&nbsp;, ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Ashiq Thottathikulam‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;Arun K Arun , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് : Arun K Arun , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍, 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ashiq Thottathikulam ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Ashiq Thottathikulam ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;Banu Quraiza, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :  Banu Quraiza, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;Hashim Annaveedu&nbsp;, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് : Hashim Annaveedu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;Hashim Shah&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് : Hashim Shah , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ranjith P R Ranju, ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :     Ranjith P R Ranju, ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Shafi MK&nbsp;&nbsp;, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :    Shafi MK  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thaha Khan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :    Thaha Khan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thanzeer Taj‎&nbsp;&nbsp;, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Thanzeer Taj‎  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;Rahul S‎&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് : Rahul S‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്, 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;VI SH NU,&nbsp; ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   VI SH NU,  ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rincy Joseph , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Rincy Joseph , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;Vishnu VS&nbsp;, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് : Vishnu VS , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;എ ജെ പി‎&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :  എ ജെ പി‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;ശ്രീലേഷ് കണ്ണൂര്‍, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   ശ്രീലേഷ് കണ്ണൂര്‍, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vishnu As, ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Vishnu As, ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zabid K‎&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :     Zabid K‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;Nidhi M S‎&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :  Nidhi M S‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :Jose PH‎&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :Jose PH‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sukanya Krishna&nbsp; , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Sukanya Krishna  , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :Vijeesh S&nbsp;, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :Vijeesh S , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Seemanth Kunhiraman, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Seemanth Kunhiraman, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pradeep Payyanur , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :    Pradeep Payyanur , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്, 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;Justin James&nbsp;, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :  Justin James , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Urumees D'souza‎&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :    Urumees D'souza‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;Rahman John Nair&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് : Rahman John Nair , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thanzeer Taj&nbsp;, ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Thanzeer Taj , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Muneeb Muhamed‎&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :    Muneeb Muhamed‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;Kannan Vinod, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :  Kannan Vinod, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;Vishnu Vee ‎&nbsp;, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :  Vishnu Vee ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;Vivek Nath‎&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :  Vivek Nath‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sujesh Unni&nbsp;, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :   Sujesh Unni , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്, 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;അഭിമന്യു അപ്പു&nbsp;&nbsp;, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് : അഭിമന്യു അപ്പു  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tony Varghese , ട്രോള്‍ മലയാളം&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :     Tony Varghese , ട്രോള്‍ മലയാളം 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;Vishnu VS&nbsp;, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് : Vishnu VS , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍ 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;എ ജെ പി ,&nbsp; ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,&nbsp;&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :     എ ജെ പി ,  ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,  

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ജയകൃഷ്ണന്‍ മണ്ണാറത്തൊടി, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :    ജയകൃഷ്ണന്‍ മണ്ണാറത്തൊടി, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്, 

<p>ട്രോള്‍കടപ്പാട് :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Shehinsha PA Suttu‎&nbsp; , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്&nbsp;</p>

ട്രോള്‍കടപ്പാട് :    Shehinsha PA Suttu‎  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക് 

loader