വായിക്കില്ല, വായിക്കില്ല... വായിച്ചു ; ഗവര്‍ണറും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗവും കാണാം ട്രോളുകള്‍

First Published 30, Jan 2020, 10:50 AM IST

തന്‍റെ വിയോജിപ്പ് പരസ്യമാക്കി നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് ഒടുവില്‍ ഗവര്‍ണര്‍  ആരിഫ് ഖാന്‍ വായിച്ചു. എന്നാല്‍ സഭാ രേഖകളില്‍ ഗവര്‍ണറുടെ വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല. സഭാ രേഖകളില്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ എന്ത് ? കാര്യങ്ങള്‍ ട്രോളന്മാര്‍ ഏറ്റെടുത്തു. ഗവര്‍ണറുടെ വിയോജന കുറിപ്പും നയപ്രഖ്യാപനവും കാണാം ട്രോളുകള്‍.
 

കടപ്പാട് :  A Hari Sankar Kartha‎  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : A Hari Sankar Kartha‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :   Ajay Geetha Rajagopal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Ajay Geetha Rajagopal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :   Amal Amal‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Amal Amal‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Deepthi Joseph   , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Deepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :   Manoj Chandran , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Manoj Chandran , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  Muhammed Riyas‎  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Muhammed Riyas‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Muneeb Muhamed  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Muneeb Muhamed , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  Pradeep Balakrishnan  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Pradeep Balakrishnan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :   sreerag Kuttassery , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : sreerag Kuttassery , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  S Nithin‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : S Nithin‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Shameem Ishaq   , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Shameem Ishaq , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  Sulfikar Kv , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sulfikar Kv , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :   Vishu Lal Vichu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Vishu Lal Vichu , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  റൈസ ഖൈസ്‎  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : റൈസ ഖൈസ്‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :   വിമുക്ത ഭടൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : വിമുക്ത ഭടൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  EL Fuser , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : EL Fuser , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  Abin Thomas Alex‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

കടപ്പാട് : Abin Thomas Alex‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

കടപ്പാട് :  Asludheen K Abdhulla , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Asludheen K Abdhulla , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  Amosh K Abhimanyu‎  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Amosh K Abhimanyu‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  Prasannan Anickad , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Prasannan Anickad , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  Rasheed Kavil Mkd  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Rasheed Kavil Mkd , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Rajeesh N Rajeesh  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Rajeesh N Rajeesh , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  Asif Rahman Pallippuram , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Asif Rahman Pallippuram , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :   Shehinsha PA Suttu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

കടപ്പാട് : Shehinsha PA Suttu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

കടപ്പാട് :  അരുൺ ടി കക്കോടി‎  , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

കടപ്പാട് : അരുൺ ടി കക്കോടി‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

കടപ്പാട് :   eepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : eepthi Joseph , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :   Jeni PV‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Jeni PV‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :   Ks Jayan, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Ks Jayan, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് :  vijesh karthikeyan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : vijesh karthikeyan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :  Rajesh R Indira  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Rajesh R Indira , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

loader