ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് 'കിസ്മത്ത് നായിക' ശ്രുതി മേനോന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍

First Published 16, Jun 2019, 12:00 PM IST

നടി, അവതാരക, മോഡല്‍ എന്നീ നിലയില്‍ ശ്രദ്ധേയയായ താരമാണ് ശ്രുതി മേനോന്‍. ഷെയ്ന്‍ നിഗം നായകനായ കിസ്മത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയും ശ്രുതി ഏവര്‍ക്കും പ്രിയങ്കരിയായി മാറി. വിവാഹശേഷം സിനിമയില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സജീവമാണ്. 
 

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

ശ്രുതി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് - കടപ്പാട് www.instagram.com/shruthymenon

loader