ഒറ്റമുറി വീട്ടിനുള്ളില്‍ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് 1400 ചെടികൾ; ഈ വീടിന്നൊരു കാടാണ്...

First Published Apr 29, 2020, 1:19 PM IST

ഇന്‍ഡോർ പ്ലാന്റുകൾ ഇന്ന് സാധാരണമായിരിക്കുകയാണ്. മിക്കവരും വീടിനകത്ത് പലതരം ചെടികൾ നടാറുണ്ട്. അത് കാഴ്ചയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മനസിനും ഒരു കുളിരാണ്. എന്നാൽ, ഈ ഇരുപതുകാരൻ അതുക്കും മേലെയാണ്. ലോബോറയിൽ നിന്നുള്ള ജോ എന്ന യുവാവ് തന്റെ വീട്ടിനുള്ളിൽ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനം ചെടികളാണ്.