​ഗ്രാമ​ഗ്രാമാന്തരം കയറി ഇറങ്ങിയിരുന്ന പുസ്തകവണ്ടികൾ, കാണാം ചിത്രങ്ങൾ

First Published 5, May 2020, 3:20 PM

പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാക്കാലത്തും മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വായനയെന്നത് എത്രയോ കാലമനായി മനുഷ്യന്റെ ശീലമാണ്. ഓരോ കാലത്തും വായന ഓരോ തരത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങളുടെ കാലവും ഒരുപക്ഷേ അവസാനിക്കുകയും പൂർണമായും ഇ റീഡിം​ഗിന്റെ കാലത്തിലേക്ക് നാം മാറുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും പുസ്തകമെന്നത് പലർക്കും ഒരു വികാരമാണ്. മൊബൈലോ ഇന്റർനെറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദവും ആശ്വാസവും വായന തന്നെയായിരുന്നിരിക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് പലതരത്തിലും പുസ്തകങ്ങൾ കയ്യിലെത്തും. 

<p>എന്നാൽ, ഈ ആമസോണൊക്കെ വരുന്നതിന് ഒരുപാടൊരുപാട് കാലം മുമ്പ്, അന്നും വായിക്കാനിഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങളെത്തിയിരുന്നു. അതായത്, അങ്ങോട്ട് തേടിപ്പോവാതെ തന്നെ 'വണ്ടി പിടിച്ച്' പുസ്തകങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നുവെന്നര്‍ത്ഥം. ​ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലോ, ന​ഗരങ്ങളിൽനിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെയായും താമസിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പുസ്തകം വായിക്കുക എന്നത് എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്ത മോഹമായിരുന്നു പലപ്പോഴും.&nbsp;</p>

എന്നാൽ, ഈ ആമസോണൊക്കെ വരുന്നതിന് ഒരുപാടൊരുപാട് കാലം മുമ്പ്, അന്നും വായിക്കാനിഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങളെത്തിയിരുന്നു. അതായത്, അങ്ങോട്ട് തേടിപ്പോവാതെ തന്നെ 'വണ്ടി പിടിച്ച്' പുസ്തകങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നുവെന്നര്‍ത്ഥം. ​ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലോ, ന​ഗരങ്ങളിൽനിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെയായും താമസിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പുസ്തകം വായിക്കുക എന്നത് എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്ത മോഹമായിരുന്നു പലപ്പോഴും. 

<p>അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളെത്തിച്ചിരുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല, ലൈബ്രറികളോ മറ്റ് വായിക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഉള്‍നാടന്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് വായന പ്രാപ്യമാകണം എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇങ്ങനെയെത്തുന്ന പുസ്തകവണ്ടികൾക്കായി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം ആളുകൾ കാത്തിരുന്നിരുന്നു. &nbsp;</p>

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളെത്തിച്ചിരുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല, ലൈബ്രറികളോ മറ്റ് വായിക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഉള്‍നാടന്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് വായന പ്രാപ്യമാകണം എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇങ്ങനെയെത്തുന്ന പുസ്തകവണ്ടികൾക്കായി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം ആളുകൾ കാത്തിരുന്നിരുന്നു.  

<p>ആദ്യത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്ക് മൊബൈല്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വാരിംഗ്ടണ്ണിലാണ്. 1850 -ലാണ് ഇത്. ആദ്യത്തെ വര്‍ഷം തന്നെ ഇവര്‍ക്ക് വിവിധ സമയങ്ങളിലായി 12,000 പുസ്തകങ്ങള്‍ ആളുകളിലെത്തിക്കാനായി. ആദ്യമെല്ലാം കുതിരവണ്ടിയിലായിരുന്നു പുസ്തകമെത്തിച്ചിരുന്നത്.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

ആദ്യത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്ക് മൊബൈല്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വാരിംഗ്ടണ്ണിലാണ്. 1850 -ലാണ് ഇത്. ആദ്യത്തെ വര്‍ഷം തന്നെ ഇവര്‍ക്ക് വിവിധ സമയങ്ങളിലായി 12,000 പുസ്തകങ്ങള്‍ ആളുകളിലെത്തിക്കാനായി. ആദ്യമെല്ലാം കുതിരവണ്ടിയിലായിരുന്നു പുസ്തകമെത്തിച്ചിരുന്നത്. 
 

<p>പിന്നീട് സാധാരണ വാഹനങ്ങളിലായി സഞ്ചാരം. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങളില്‍ പുസ്തകങ്ങളെത്തിക്കുന്നതും അതിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുമെല്ലാം അമേരിക്കല്‍ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മാറി. പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാനും വായിക്കാനുമൊന്നും വഴികളില്ലാതിരുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത്തരം ബുക്ക് മൊബൈലുകൾ ആശ്വാസവുമായി.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

പിന്നീട് സാധാരണ വാഹനങ്ങളിലായി സഞ്ചാരം. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങളില്‍ പുസ്തകങ്ങളെത്തിക്കുന്നതും അതിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുമെല്ലാം അമേരിക്കല്‍ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മാറി. പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാനും വായിക്കാനുമൊന്നും വഴികളില്ലാതിരുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത്തരം ബുക്ക് മൊബൈലുകൾ ആശ്വാസവുമായി. 
 

<p>ഇന്നും ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ചില ലൈബ്രറികള്‍, സ്കൂളുകള്‍, സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവരെല്ലാം ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങള്‍ എത്തിക്കാറുണ്ട്.<br />
&nbsp;</p>

ഇന്നും ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ചില ലൈബ്രറികള്‍, സ്കൂളുകള്‍, സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവരെല്ലാം ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങള്‍ എത്തിക്കാറുണ്ട്.
 

loader