മീഡിയാ സെല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

First Published 7, Dec 2018, 5:29 PM IST

കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ മീഡിയാ സെല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

 

മീഡിയാ സെല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

മീഡിയാ സെല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

മീഡിയാ സെല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

മീഡിയാ സെല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

മീഡിയാ സെല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

മീഡിയാ സെല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

മീഡിയാ സെല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

മീഡിയാ സെല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

മീഡിയാ സെല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

മീഡിയാ സെല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തു

loader