ദില്ലി: ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളിഷ ആശങ്കയറിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ . ഹാഥ്റസ്, ബൽറാംപൂർ സംഭവങ്ങൾ പരാമർശിച്ചാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പ്രസ്താവന.  ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ  സർക്കാരിനും പൊതു സമൂഹത്തിനും എല്ലാ പിന്തുണയെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ.