തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ AK-432 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാം ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 60 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം

AS 103302

സമാശ്വാസ സമ്മാനം

AN 103302,  AO 103302, AP 103302,  AR 103302, AT 103302,  AU 103302, AV 103302,  AW 103302, AX 103302,  AY 103302,  AZ 103302

രണ്ടാം സമ്മാനം

AX 883087

മൂന്നാം സമ്മാനം

AN 957605, AO 525094, AP 471789, AR 938396, AS 266434, AT 284295, AU 208983, AV 676612, AW 881341, AX 555946, AY 675699,AZ 264980

നാലാം സമ്മാനം

0786  0848  1457  3544  4128  4275  5896  6283  7284  8177  8968  9936

അഞ്ചാം സമ്മാനം

1903  2752  3376  6490  7552  8201

ആറാം സമ്മാനം

0000  0136  0462  0521  1010  1667  2249  2891  3377  4220  4718  4967  5295  5587  6966  7158  7320  7751  7953  8610  8850  9026  9116  9661  9883

ഏഴാം സമ്മാനം

0069  0185  0312  0542  0584  0960  1453  1455  1507  1510  1656  1972  2025  2417  2500  2589  2871  3099  3163  3437  4038  4116  4413  4494  4863  5022  5226  5408  5691  5693  5832  6100  6316  6529  7248  7376  7693  7854  8235  8298  8327  8388  8628  8837  8905  9053  9092  9503  9584

എട്ടാം സമ്മാനം

0043  0284  0489  0802  0851  0854  1071  1565  1734  1855  1880  2031  2098  2117  2230  2255  2459  2512  2602  2688  2865  2982  3052  3199  3309  3429  3443  3465  3515  3790  3840  3924  3950  4025  4161  4194  4250  4278  4289  4387  4418  4786  4820  4916  4965  5026  5097  5142  5276  5342  5346  5420  5684  5774  5942  5997  6017  6077  6136  6209  6229  6547  6560  6693  6698  6746  6786  6834  6881  7077  7224  7404  7410  7516  7600  7614  7619  7728  7744  7878  7960  8074  8302  8347  8396  8403  8447  8448  8449  8611  8667  8712  8810  8822  8832  8854  9102  9244  9253  9267  9270  9338  9406  9416  9425  9472  9553  9577  9630  9785  9830  9927