തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എകെ- 452 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[70 Lakhs]

AN 186816

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(.8,000/-)

AO 186816  AP 186816  AR 186816  AS 186816  AT 186816  AU 186816  AV 186816  AW 186816  AX 186816  AY 186816  AZ 186816

രണ്ടാം സമ്മാനം [5 Lakhs]

AX 189893

മൂന്നാം സമ്മാനം[1 Lakh]

AN 502572  AO 332870  AP 293708  AR 107557 AS 538630  AT 517093  AU 278424  AV 389040  AW 218916  AX 225184  AY 308480  AZ 173334

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

1575  2952  3023  3260  3693  4213  4224  4571  4685  5427  5774  5842  6074  6896  7082  7250  7987  8375

അഞ്ചാം സമ്മാനം(2,000/-)

1516  3748  5911  6215  6682  6811  7592

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0293  0978  1117  1136  2069  2153  2312  2401  2928  2989  3558  4507  5098  5352  6528  6848  7351  7383  7714  7861  7883  8155  8412  9001  9054  9593

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0323  0418  0470  0587  0615  0734  0921  1529  1663  1844  2119  2191  2247  2742  2755  2854  3005  3028  3030  3056  3115  3177  3295  3332  3335  3473  3660  3671  3700  4021  4427  4484  4804  4858  5128  5152  5219  5266  5606  5691  5801  6057  6079  6228  6387  6541  6551  6600  6728  7521  7921  7923  8185  8314  8712  8949  9098  9099  9127  9393  9416  9511  9625  9735

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0232  0271  0352  0372  0504  0652  0873  0898  0906  0961  1105  1182  1235  1285  1289  1308  1358  1365  1409  1580  1589  1712  1875  1880  2178  2261  2359  2434  2578  2653  2675  2702  2872  2936  2991  3051  3096  3159  3198  3270  3339  3511  3586  3635  3682  4027  4074  4198  4320  4388  4479  4496  4499  4554  4568  4583  4641  4702  4738  4740  4931  4964  5027  5113  5283  5405  5416  5505  5575  5770  5851  5971  6002  6022  6045  6082  6121  6149  6320  6535  6585  6679  6683  6868  6904  6973  7034  7047  7097  7238  7333  7341  7380  7401  7449  7473  7526  7581  7629  7656  7754  7792  7911  8157  8267  8395  8481  8571  8686  8732  8853  8981  9160  9200  9211  9485  9656  9833  9887  9998

Read Also: കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി; ജൂലൈ മാസത്തിൽ ‍ഞായറാഴ്ച ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും നറുക്കെടുപ്