തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എകെ- 455 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[70 Lakhs]

AL 197314

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

AA 197314  AB 197314  AC 197314  AD 197314  AE 197314  AF 197314  AG 197314  AH 197314  AJ 197314  AK 197314  AM 197314

രണ്ടാം സമ്മാനം[5 Lakhs]

AK 236020

മൂന്നാം സമ്മാനം[1 Lakh]

AA 179762  AB 221770  AC 433535  AD 375423  AE 177526  AF 215399  AG 439325  AH 342138  AJ 276574  AK 333982  AL 181913   AM 254259

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0131  1566  1662  2175  2599  2882  3342  3451  3704  5225  6381  7236  8107  8185  8211  8395  8767  9601

അഞ്ചാം സമ്മാനം(2,000/-)

0626  2974  3397  7087  7743  8522  8865

ആറാം സമ്മാനം(1,000/-)

0066  0086  0243  1340  2023  2692  2802  2825  3077  4078  5095  5150  5583  5816  5928  6198  6295  6871  7004  7377  8029  8605  8647  9012  9020  9700

ഏഴാം സമ്മാനം(500/-)

4929  8760  5601  2988  5915  6255  7848  9355  8445  6008  9193  0813  1626  9387  9919  4893  8500  8701  9729  1763  4591  1326  2274  5061  6587  5845  1288  7592  3205  7292  1270  9136  0159  4624  0120  4159  2978  9751  9203  5958  7759  9047  8095  1727  5567  1968  5406  6087  7446  4038  8901  2293  3020  5756  5867  9124  7995  9276  9230  6807  8033  1116  6143  4844

എട്ടാം സമ്മാനം(100/-)

8958  7349  4608  8759  6136  1709  5933  1998  5141  1537  2186  9563  1523  2235  3283  7801  7670  9811  9171  0238  0508  5143  5688  4187  9502  8501  9542  9350  4703  0951  6538  4317  6512  9688  2664  9710  4656  4232  6344  9798  6278  2778  8581  3887  4043  6842  0292  3828  1415  6463  8320  7897  1584  7394  1997  3139  8453  0988  7922  1161  9266  4785  9493  5981  5630  7300  5222  1306  9162  2426  8576  8430  2327  7263  5822  5762  9733  1769  2764  3812  0428  0332  9839  1808  8531  2316  5426  4225  5472  9520  8344  2900  7118  7591  8355  2240  5353  8012  3459  7861  0628  8642  2404  0082  9153  9481  1325  0593  7234  9013  6311  2464  5093  1804  3226  4315  6402  6201  3560  6558