തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എകെ- 463 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[70 Lakhs]

AB 796407

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

AA 796407  AC 796407  AD 796407  AE 796407  AF 796407  AG 796407  AH 796407  AJ 796407 AK 796407  AL 796407  AM 796407

രണ്ടാം സമ്മാനം  [5 Lakhs]

AM 417412

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

AA 622668  AB 384939  AC 466456  AD 276655  AE 765430  AF 731792  AG 599417  AH 731446  AJ 735530  AK 287579  AL 148752  AM 772266

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

1425  1933  2815  2921  3784  3984  4738  6150  6358  6395  6522  7047  8186  8487  9000  9103  9839  9930

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0288  2274  2500  3934  7041  7719  8139

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0190  0195  0209  1356  2064  2324  3035  3143  3540  3930  4995  5232  5718  6068  6184  6875  7178  7488  7861  7893  7942  8427  8823  8869  9112  9290

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

7916  2803  4682  9775  5972  7899  3243  8835  6761  1800  0696  0027  0865  5468  3380  3909  5503  7875  3164  8544  4613  6125  6349  1380  3685  1560  0449  2871  4507  0372  7197  0110  7359  9416  3451  4534  9054  1223  9562  3676  4578  9877  3477  8938  3499  3061  0187  7289  6168  7924  7902  9442  2944  2527  3929  7492  0669  6597  3439  1525  7294  3843  6690  0441

എട്ടാം സമ്മാനം (100)

0030  0216  0244  0283  0312  0324  0370  0461  0510  0826  0829  0923  0967  0984  1000  1060  1172  1467  1468  1647  1801  1868  1900  1942  2262  2279  2321  2531  2551  2552  2582  2622  2649  2837  3221  3297  3321  3332  3537  3548  3582  3731  3733  3834  3918  3925  3960  4043  4124  4200  4349  4360  4423  4471  4586  4697  4730  4778  4823  4989  5021  5046  5205  5296  5307  5382  5393  5532  5540  5744  5844  5857  5908  5928  5968  6038  6130  6132  6426  6464  6537  6848  6904  6961  7026  7071  7200  7216  7338  7372  7545  7682  7708  7962  8017  8032  8172  8323  8361  8417  8442  8707  8806  8846  9095  9109  9133  9144  9261  9362  9387  9491  9516  9611  9617  9624  9759  9762  9914  9994