തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എകെ- 466 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[70 Lakhs]

AN 489735

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

AO 489735  AP 489735  AR 489735  AS 489735  AT 489735  AU 489735  AV 489735  AW 489735 AX 489735  AY 489735  AZ 489735

രണ്ടാം സമ്മാനം [5 Lakhs]

AW 407669

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

AN 187299  AO 500899  AP 846236  AR 221630  AS 414588  AT 675645  AU 405474  AV 396469  AW 297329  AX 234878  AY 764786  AZ 483928

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0663  1077  1403  2264  2848  2900  3157  4978  5035  5349  6830  7439  7500  7665  8304  8996  9327  9507

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

1139  2458  4128  5193  6502  6731  8518

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0417  1044  1526  1740  2000  2887  3152  3944  4049  5606  5786  6202  6303  6445  6538  6804  6891  7037  7294  7812  8185  8596  9439  9463  9556  9710

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0062  0172  0283  0479  0614  0620  0628  0640  0742  1364  1687  1938  2083  2153  2494  2523  2624  3020  3168  3273  3303  3392  3437  3468  3529  3606  4115  4430  4694  4703  4706  4872  4912  5083  5382  5426  5513  5585  5674  5723  5887  5998  6051  6193  6896  7001  7027  7334  7364  7502  7647  7868  8163  8286  8288  8299  8378  8860  9162  9543  9709  9853  9884  9949

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0000  0050  0089  0122  0239  0341  0346  0383  0458  0493  0607  0662  0828  0837  0873  0919  0972  0987  1043  1059  1170  1195  1350  1553  1656  1878  1899  1970  2029  2099  2172  2209  2216  2256  2258  2285  2570  2587  2607  2641  2678  2840  3025  3107  3199  3223  3225  3278  3307  3492  3547  3559  3615  3642  3752  3859  4090  4119  4125  4230  4335  4493  4518  4561  4572  4927  4950  5059  5141  5237  5341  5423  5511  5619  5762  5778  5855  6033  6088  6120  6129  6149  6291  6423  6654  6682  6703  6827  6955  7108  7139  7152  7337  7412  7558  7661  7767  7897  8041  8100  8295  8387  8576  8600  8636  8778  8946  9072  9124  9276  9298  9373  9527  9545  9552  9616  9690  9752  9808  9929