തിരുവനന്തപുരം: അഞ്ചുപേർക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം സമ്മാനം നൽകുന്ന കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഭാഗ്യമിത്ര ബി.എം-3ന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

ഒന്നിലധികം പേർക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഏക ലോട്ടറി കൂടിയാണ് ഭാഗ്യമിത്ര. 28ശതമാനം ജിഎസ്ടി അടക്കം 100 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില. 48 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് ലോട്ടറി വകുപ്പ് അച്ചടിച്ചിരുന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനം അഞ്ചു കോടിയാണ് (അഞ്ചുപേർക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം). രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം, മൂന്നാം സമ്മാനം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം എട്ടുപേർക്ക്. കൂടാതെ 5000, 2000, 1000, 500, 300 തുടങ്ങി നിരവധി സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ഭാഗ്യമിത്ര ലോട്ടറികളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും.

ഭാഗ്യമിത്രയുടെ വരവോടെ കൊവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച വരുമാന നഷ്ടത്തിൽനിന്ന് കരകയറാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ്. കൊവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിദിന ലോട്ടറികളുടെ എണ്ണം ആഴ്ചയിൽ മൂന്നായി കുറച്ചിരുന്നു.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം (5 crore)

BU 456241  BT 242367  BX 416521  BS 295246  BW 310602

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (25000/-)

BS 456241  BT 456241  BV 456241  BW 456241  BX 456241  BY 456241  BZ 456241

BS 242367  BU 242367   BV 242367  BW 242367  BX 242367  BY 242367  BZ 242367

BS 416521  BT 416521  BU 416521  BV 416521  BW 416521  BY 416521  BZ 416521

BT 295246  BU 295246  BV 295246  BW 295246  BX 295246  BY 295246  BZ 295246

BS 310602  BT 310602  BU 310602  BV 310602   BX 310602  BY 310602  BZ 310602

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

BT 174389 

മൂന്നാം സമ്മാനം [2 Lakh]

BS 504525  BT 208075  BU 319114  BV 251891  BW 362014  BX 144721  BY 116974  BZ 235464

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0275  0276  0907  3490  3669  4317  4445  4635  4954  5064  5230  5243  5509  5979  6346  6597  6603  7951  8013  8319  8968  9132  9366  9737

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0376  1353  1503  2131  2274  4153  4430  5840  6066  6171  6187  7108  8065  8866  9612  9942

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0349  0463  0619  0888  1042  1541  1764  1929  2395  2887  2972  3433  4024  4211  4479  4645  6091  6935  6946  7145  7191  7350  7533  7618  8595  8633  8904  9284  9521  9591

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0320  0489  0740  0815  0861  1023  1376  1406  1459  1525  1547  1927  1958  2061  2188  2250  2350  2456  2728  2735  2741  2854  2980  3023  3034  3150  3177  3190  3258  3260  3321  3603  3722  3825  3917  4263  4265  4353  4705  4939  4952  4978  5098  5324  5334  5741  5991  6132  6155  6165  6198  6262  6750  7056  7608  7643  7901  7927  7981  8287  8354  8405  8425  8777  8831  9240  9295  9330  9505  9689  9712  9923

എട്ടാം സമ്മാനം (300/-)

1313  6636  1652  2917  7253  2672  7504  1580  3777  7916  3885  9517  1130  6477  0255  5157  2480  0965  6737  6422  7515  7997  1451  3413  2604  3604  6475  5430  8238  3140  5874  1401  4826  1864  6924  1779  7689  3698  7096  9580  1338  4614  9356  0366  5303  7799  1241  6012  0664  6435  9051  9913  8540  8917  1906  5528  3052  6110  3238  0647  1463  6127  7430  3713  7606  7637  7834  7763  4643  6069  6625  2716  1847  6409  8617  2626  1280  1198  7339  9172  1682  5109  8456  8052  1089  3012  3657  3522  0639  1303  6169  6394  8774  8797  8856  9037  5642  7492  2429  0523  2662  9060  5467  7312  8097  5115  8808  7039  0323  3894  9116  7298  0692  8619  6737  4075  4073  7272  0145  0507  3484  3094  1506  1666  0715  0598  3715  3535  4529  4842  0934  5300  1725  4202  5418  8769  6130  0550  2874  8016  2430  1016  2182  1065  6451  2678