തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ക്രിസ്തുമസ്- പുതുവത്സര ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ST 269609 എന്ന ടിക്കറ്റിന്. 12 കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. 300 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംങ്ഷനിലുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

രണ്ടാം സമ്മാനം 5 കോടി (50 ലക്ഷം വീതം 10 പേർക്ക്), മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം വീതം 10 പേർക്ക്, നാലാം സമ്മാനം 1 കോടി (5 ലക്ഷം വീതം 20 പേർക്ക്), അഞ്ചാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം (അവസാന അഞ്ചക്കത്തിന്) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് സമ്മാന തുകകൾ. ഇവ കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ഭാ​ഗ്യശാലികളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

ആകെ നാൽപത് ലക്ഷം ടിക്കറ്റ് അച്ചടിച്ചതിൽ 36,84, 509 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റത്. ഇതിൽ മൂന്നുലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ ബാക്കി ഉണ്ടെന്ന് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റ് നമ്പരുകള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം [Rs.12 Crores]

ST 269609

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (Rs.5,00,000/-)

CH 269609,  RI 269609, MA 269609,  SN 269609, EW 269609,  YE 269609, AR 269609,  BM 269609,  PR 269609

രണ്ടാം സമ്മാനം [Rs. 50 Lakhs]

CH 211517, RI 225292, ST 108949, SN 259502, EW 217398, YE 201260, AR 236435, BM 265478,PR 164533,

മൂന്നാം  സമ്മാനം[Rs. 10 Lakhs]

CH 360978, RI 157718, ST 377870, MA 381495, SN 356423, EW 254700, YE 313826, AR 297539, BM 187520,PR 289380

നാലാം സമ്മാനം [Rs. 5 Lakhs]

CH 269258, RI 291655, ST 204072, MA 272035, SN 463403, EW 250797, YE 186664, AR 357205, BM 261742,PR 150398, CH 243152, RI 423012, ST 277759, MA 140902, SN 269778, EW 156599, YE 214814, AR 224083, BM 211206, PR 224827

അഞ്ചാം സമ്മാനം[Rs. 1 Lakh]

63534 , 82072

ആറാം സമ്മാനം (Rs. 5,000/-)

0554  1024  1337  1393  1457  3616  3844  3998  4566  5033  5086  5540  5652  6062  6127  6416  6556  6745  7546  7948  8083  8263  8295  8643  8733  9135  9191  9403  9467  9719

ഏഴാം സമ്മാനം(Rs. 3,000/-)

0031  0443  0605  1025  1273  2472  3221  3281  3645  3807  4133  4325  4734  4986  5389  5844  6246  6408  7150  7200  7671  8342  8636  8714  8810  8827  9241  9404  9849  9958

എട്ടാം സമ്മാനം(Rs. 2000/-)

0113  0441  0449  0523  0546  0588  0591  0624  1129  1549  2123  2729  2784  2914  3152  3276  3431  3665  3982  4205  4304  4424  4804  4841  5393  5547  5835  6241  6367  6393  6709  7056  7522  7551  8044  8279  8313  8739  9127  9260

ഒമ്പതാം സമ്മാനം

0030  0057  0109  0118  0120  0128  0129  0137  0215  0229  0393  0419  0437  0519  0579  0620  0632  0688  0828  0912  1064  1082  1186  1277  1289  1535  1543  1597  1617  1651  1757  1782  1876  1884  1971  2049  2132  2154  2159  2195  2221  2315  2365  2416  2420  2440  2522  2554  2682  2714  2760  2766  2920  2963  2969  2991  2995  3009  3066  3112  3144  3252  3268  3292  3443  3461  3516  3580  3765  3819  3850  3876  4012  4013  4026  4059  4132  4179  4217  4224  4377  4562  4623  4656  4688  4735  4825  4828  4831  4836  4934  5031  5110  5112  5164  5214  5222  5283  5298  5326  5357  5398  5450  5535  5624  5676  5679  5763  5768  5773  5803  5832  5855  5874  5879  5893  5901  5924  6036  6069  6152  6158  6178  6191  6213  6287  6442  6469  6500  6532  6603  6659  6662  6685  6686  6692  6698  6731  6772  6804  6821  6835  6837  6861  6865  6874  6971  6973  6976  6985  6995  6996  7073  7110  7141  7173  7213  7263  7337  7351  7366  7372  7397  7446  7481  7489  7566  7581  7607  7744  7750  7811  7839  7913  7953  7961  7969  8043  8105  8178  8189  8207  8232  8280  8349  8356  8398  8413  8428  8457  8461  8495  8502  8527  8531  8538  8543  8561  8576  8584  8627  8668  8727  8794  8825  8866  8892  8896  8904  8945  9024  9112  9122  9158  9179  9180  9188  9198  9231  9257  9296  9317  9319  9322  9377  9387  9410  9427  9463  9464  9488  9613  9649  9663  9671  9678  9692  9772  9815  9821  9892  9923  9944  9965  9997