തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ KR-437 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ വില 50 രൂപയാണ്. ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs.10,000,000/- [ഒരു കോടി]

KW 750949

സമാശ്വാസ സമ്മാനം- Rs. 8,000/- 

KM 750949 KO 750949 KP 750949 KS 750949 KT 750949 KU 750949 KX 750949 KY 750949  KZ 750949 

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs.1,000,000/- [10 ലക്ഷം]

KM 704582

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs.100,000/- [ഒരു ലക്ഷം]

KM 648982 KO 260782 KP 815587 KS 267680 KT 595502 KU 159572 KW 184595 KX 245817 KY 228987 KZ 402504 

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-

0252  1116  1851  2034  2066  2495  2635  3339  3521  4501  4908  5586  6422  6717  7005  7792  8248  8848  9117  9662  9664

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-

0149  0505  1465  3728  4549  5058  8465  8939  9142  9337

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1000/- 

0201  0337  0431  1157  1281  1345  2074  2414  2876  2907  3105  3891  4033  4096  4485  4857  5004  5024  5042  5497  5768  5771  5774  6394  7130  7493  7523  7966  7970  8343  8347  8451  8527  8964  9074  9324  9456  9616  9663  9708  9930

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/- 

0018  0145  0205  0288  0493  0604  0642  0659  0714  0782  1489  1940  2022  2024  2028  2043  2078  2154  2181  2186  2240  2337  2343  2439  2448  2492  2553 2737  2788  3076  3111  3364  3442  3498  3856  3995  4318  4332  4378  4441  4624  4633  4722  4729  4768  4783  4818  5312  5444  5604  5692  5836  5860  6065  6221  6301  6832  6879  6957  7153  7204  7427  7443  7545  7856  8036  8067  8285  8299  8317  8385  9056  9286  9345  9517  9606  9721  9769  9821  9866  9962

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs.100/-

0200  0263  0273  0339  0418  0508  0535  0601  0862  0914  0972  0991  1089  1187  1189  1241  1339  1341  1569  1610  1783  1800  2015  2227  2229  2320  2321  2332  2524  2593  2603  2627  2652  2755  2767  2808  2822  2891  2957  2998  3003  3051  3094  3126  3144  3197  3215  3405  3427  3636  3659  4043  4069  4296  4313  4365  4525  4779  4811  4878  4905  4906  4967  5188  5390  5400  5657  5722  5812  5845  5868  5963  6031  6123  6353  6355  6420  6543  6635  6762  6814  6911  6938  7001  7009  7017  7025  7166  7169  7257  7336  7460  7480  7490  7502  7514  7710  7754  7785  7854  8089  8338  8438  8511  8597  8698  8774  9094  9197  9270  9424  9427  9522  9621  9796  9824  9871  9885  9897  9982

കൂടുതല്‍ ലോട്ടറി ഫലങ്ങള്‍ അറിയാം;

നിർമ്മൽ NR-162 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ എൻ-305 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം

അക്ഷയ എകെ-434 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം

സ്ത്രീ ശക്തി SS-198 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

വിൻ വിൻ W-553 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ

പൗര്‍ണമി RN-431 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ KR-436 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നും രണ്ടും സമ്മാനം തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നെടുത്ത ടിക്കറ്റിന്

നിര്‍മല്‍ NR-161 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ