തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കെ ആര്‍-455 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ  http://www.keralalotteries.com/ ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[80 Lakhs]

KV 167144

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000/-)


രണ്ടാം സമ്മാനം[5 Lakhs]

KV 195353

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

KN 490364  KO 529612  KP 279526  KR 284981  KS 146842  KT 583778  KU 395753  KV 565071 KW 127319  KX 290354  KY 481570  KZ 272074

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0189  0257  0430  1855  3187  3260  3517  4551  5407  5948  6444  6648  6762  7598  8231  8435  9588  9672

അഞ്ചാം സമ്മാനം(2,000/-)

0905  2647  2823  5401  5627  5981  7749  8589  8949  9865

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

1082  2020  3149  4169  4565  5364  6354  6511  6697  7253  7354  9434  9959  9996

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0047  0428  0587  0589  0688  0739  0798  0845  1150  1276  1417  1445  1540  1835  1993  2140  2149  2253  2608  2714  3019  3043  3116  3386  3397  3551  3552  3595  4253  4398  4843  4964  5071  5258  5276  5340  5601  5611  5839  6024  6052  6065  6136  6157  6557  6649  6674  6785  6958  6963  7017  7127  7193  7259  7284  7597  7754  8029  8052  8090  8131  8167  8232  8523  8567  8579  8963  9069  9098  9258  9568  9877

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0036  0070  0082  0096  0102  0115  0119  0124  0188  0443  0524  0586  0771  1014  1054  1144  1190  1407  1485  1522  1563  1576  1943  1944  1951  1992  2137  2232  2316  2321  2370  2381  2441  2482  2547  2558  2570  2932  3025  3071  3177  3214  3216  3224  3290  3460  3462  3577  3633  3669  3675  3680  3726  3865  4063  4106  4149  4229  4250  4332  4369  4736  4802  4907  5029  5070  5092  5101  5283  5290  5432  5442  5486  5693  5713  5716  5826  5985  6061  6105  6317  6367  6479  6622  6715  6724  6811  6988  7001  7068  7088  7130  7204  7276  7388  7479  7636  7722  7726  7805  7918  8351  8381  8530  8566  8679  8723  8808  8881  9079  9246  9292  9307  9315  9485  9681  9738  9844  9855  9984