തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കെ ആര്‍-458 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ  http://www.keralalotteries.com/ ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[80 Lakhs]

KK 476809

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8,000/-)

KA 476809  KB 476809  KC 476809  KD 476809  KE 476809  KF 476809  KG 476809  KH 476809 KJ 476809  KL 476809  KM476809

രണ്ടാം സമ്മാനം [5 Lakhs]

KG 190722

മൂന്നാം സമ്മാനം[1 Lakh]

KA 382407  KB 186038  KC 299506  KD 110003  KE 358099  KF 191290  KG 249195  KH 184095  KJ 214967  KK 305454  KL 327233  KM 164921

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0182  0192  1131  1773  2529  2903  3363  3448  4504  5163  5425  5799  7414  8136  9201  9273  9316  9926

അഞ്ചാം സമ്മാനം(2,000/-)

0208  2798  3684  4316  4912  5694  5968  6844  9305  9927

ആറാം സമ്മാനം(1,000/-)

1914  2654  3129  3609  4390  5000  5681  6295  6811  6973  7109  8382  9132  9437

ഏഴാം സമ്മാനം(500/-)

0031  0099  0251  0413  0574  0609  0822  0839  0902  0912  1063  1145  1617  1676  1779  1845  1889  1958  2032  2374  2610  2910  3044  3058  3372  3505  3690  3753  3910  4015  4035  4112  4289  4501  4867  5156  5422  5444  5814  6002  6355  6382  6389  6418  6653  6778  6921  6924  7219  7346  7397  7553  7619  7700  7770  7877  7948  8314  8364  8504  8753  8897  8939  9066  9070  9177  9337  9385  9446  9509  9650  9897

എട്ടാം സമ്മാനം(100)

0116  0427  0549  0688  0736  0756  0848  0904  0958  1120  1258  1280  1523  1532  1584  1606  1705  1734  1805  1819  1893  1968  2065  2181  2245  2257  2305  2306  2314  2351  2548  2616  2686  2731  2880  2944  2990  3017  3085  3143  3232  3252  3346  3381  3391  3558  3570  3667  3862  3873  4106  4255  4445  4473  4804  4848  4868  4896  4901  4934  4936  4940  5075  5081  5132  5166  5313  5437  5463  5503  5580  5642  5696  5916  5925  5964  6220  6231  6250  6475  6611  6622  6660  6687  6751  7026  7047  7209  7218  7286  7359  7362  7384  7510  7554  7817  7850  7945  8087  8224  8320  8341  8666  8681  8901  9082  9121  9138  9231  9239  9366  9537  9559  9627  9648  9704  9718  9722  9785  9863