തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കെ ആര്‍-464 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[80 Lakhs]

KF 254673

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

KA 254673  KB 254673  KC 254673  KD 254673  KE 254673  KG 254673  KH 254673  KJ 254673  KK 254673  KL 254673  KM 254673

രണ്ടാം സമ്മാനം [5 Lakhs]

KL 576390

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

KA 230489  KB 565754  KC 223181  KD 560974  KE 298936  KF 675199  KG 469525  KH 160227  KJ 476753  KK 315635  KL 756582  KM 267329

നാലാം സമ്മാനം(5,000/-)

0237  0758  1108  1209  1426  1450  2118  3146  3214  5108  5206  5717  5882  6729  6748  7046  8591  9899

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0120  0229  2130  2227  2946  3721  3826  4700  7169  9916

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0708  1156  1345  2084  2913  3745  3994  4882  5391  5815  6817  8071  9559  9841

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0111  0168  0413  0480  0536  0556  0674  0871  0890  1041  1201  1247  1250  1323  1381  1457  1545  1792  1976  2089  2206  2208  2576  2577  2620  2681  2809  3303  3379  3389  3499  3989  4198  4261  4314  4382  4494  4620  4886  4889  5116  5356  5397  5398  5526  5559  5660  6239  6349  6372  6518  6664  6754  7069  7211  7291  7400  7986  8158  8405  8626  8669  8727  9086  9151  9178  9375  9477  9498  9526  9687  9957

എട്ടാം സമ്മാനം (100)

0115  0155  0197  0424  0518  0554  0586  0646  0666  0723  0743  1001  1034  1061  1148  1233  1264  1372  1512  1550  1586  1645  1799  1834  1870  2189  2238  2337  2694  2775  2916  2992  3060  3065  3149  3180  3190  3197  3257  3345  3414  3420  3520  3554  3695  3700  3742  3975  4064  4098  4101  4148  4225  4236  4519  4542  4552  4594  4607  4705  4994  5024  5068  5079  5172  5212  5268  5348  5413  5484  5499  5528  5667  5704  5753  5789  5967  5986  6102  6129  6319  6351  6478  6510  6644  6650  6691  6749  6765  6766  6773  7066  7117  7226  7266  7348  7393  7457  7536  7563  7583  7600  7631  7778  7909  8048  8082  8341  8724  8744  8829  8998  9078  9246  9300  9309  9590  9679  9750  9922