തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കെ ആര്‍-467 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[80 Lakhs]

KZ 658129 (KATTAPPANA)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

KN 658129  KO 658129  KP 658129  KR 658129  KS 658129  KT 658129  KU 658129  KV 658129  KW 658129  KX 658129  KY 658129

രണ്ടാം സമ്മാനം [5 Lakhs]

KU 735358 (THAMARASSERY)

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

KN 631347 (KANNUR)  KO 811405 (NEYYATTINKARA)  KP 692137 (KOLLAM)  KR 761460 (ALAPPUZHA)  KS 798706 (MALAPPURAM)

KT 471339(PUNALUR)  KU 613929 (ERNAKULAM)  KV 340575 (GURUVAYOOR)  KW 129684 (GURUVAYOOR)  KX 605472 (IDUKKI)

KY 122466 (PUNALUR)  KZ 147848 (KOLLAM)

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0346  0352  0461  0577  0950  1894  2169  3445  3771  3850  3870  4476  5084  7240  7650  9206  9212  9804

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0536  0562  1826  3504  4346  5154  6256  7079  7132  9179

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

1149  1508  2140  2221  2450  2672  2822  2886  3003  3008  4033  4361  4472  6144

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0052  0692  0772  0851  1069  1122  1227  1269  1359  1486  1726  1809  1959  2149  2220  2298  2512  2536  2804  2959  3256  3268  3304  3376  3513  3564  3652  3787  3992  4582  4904  5281  5286  5342  5730  5927  6013  6159  6197  6211  6321  6568  6645  6762  7015  7022  7218  7348  7505  7536  7598  7615  7694  7780  7852  7885  8497  8670  8682  8696  8808  8850  8893  9309  9353  9368  9432  9529  9762  9764  9826  9872

എട്ടാം സമ്മാനം(.100/-) 

0031  0053  0123  0269  0382  0622  0859  0898  0936  0947  1186  1194  1281  1332  1335  1381  1444  2057  2144  2367  2384  2396  2490  2496  2499  2509  2717  2807  2899  2921  2989  3199  3265  3269  3307  3405  3416  3588  4028  4132  4223  4243  4294  4317  4366  4409  4656  4671  4803  4923  4974  5034  5238  5293  5373  5435  5522  5589  5816  5914  5960  6042  6130  6156  6207  6309  6322  6346  6463  6465  6643  6707  6826  7028  7040  7183  7325  7398  7433  7517  7604  7630  7670  7720  7818  7841  7886  7910  7939  7945  7984  8044  8151  8240  8274  8385  8449  8484  8516  8543  8785  8909  8919  8953  9062  9135  9264  9277  9303  9387  9396  9407  9549  9573  9612  9730  9926  9944  9952  9987