തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-301 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം(Rs :7,000,000/-)

PU 597021

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(Rs. 8,000/-)

PN 597021,  PO 597021, PP 597021,  PR 597021, PS 597021,  PT 597021, PV 597021,  PW597021,PX 597021,  PY 597021,  PZ 597021

രണ്ടാം സമ്മാനം(Rs :500,000/-)

PO 712774

മൂന്നാം സമ്മാനം(Rs :100,000/-)

PN 873820, PO 323324 ,PP 549021 ,PR 670124 , PS 919544 ,PT 470081 ,PU 909172 ,PV 309901 ,PW 753185 ,PX 435680 ,PY 497177, PZ 848734

നാലാം സമ്മാനം(Rs. 5,000/- )

0071  1364  1593  1929  2281  3524  3571  4427  4985  5289  7049  7303  7360  9467

അഞ്ചാം സമ്മാനം(Rs. 1,000/-) 

0190  0499  0864  1393  2275  3053  3061  3089  3184  3842  3935  4114  5723  5858  5962  6239  6444  7198  8073  8424  8555  8941  9102  9263  9802

ആറാം സമ്മാനം(Rs. 500/-)

0102  0221  0254  0334  0358  0656  0905  1261  1358  1497  1736  1938  2013  2580  2584  2835  2901  2991  3126  3135  3207  3373  3586  3985  4032  4070  4385  4474  4743  4765  4811  5625  6278  6424  7291  7375  7386  7416  7528  7874  8309  8379  8527  8556  8894  9510  9602  9852  9923  9952

ഏഴാം സമ്മാനം(Rs. 100/- ) 

4222  4535  3550  8385  8992
5695  8775  1134  1131  5501
0302  1316  7743  3538  4361
2603  2451  9224 3813  4958
3388  9948  7096  2522  2974
0386  2385  4940  8743  7645
7680  1797  2831  8740  5756
4195  7252  3269  3785  6060
2006  2094  1182  7276  1022
9167  0940  1792  6127  9164
2909  4066