തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎൻ -326 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[80 Lakhs]

PD 226176

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

PA 226176  PC 226176  PB 226176  PE 226176  PF 226176  PG 226176  PH 226176  PJ 226176  PK 226176  PL 226176  PM 226176

രണ്ടാം സമ്മാനം[10 Lakhs]

PL 425738

മൂന്നാം സമ്മാനം[1 Lakh]

PA 245522  PC 285742  PB 289871  PD 204788  PE 284966  PF 263835  PG 258888  PH 160719  PJ 298816  PK 124539 PL262783  PM 216214

നാലാം സമ്മാനം (.5,000/-)

1532  2255  2277  2401  2617  2758  2928  3799  3889  5032  5262  5462  5585  6860  7009  9621  9976  9987

അഞ്ചാം സമ്മാനം(1,000/-)

0237  0786  1054  1074  1334  1777  1933  2552  3206  3223  3257  3469  3742  4040  4063  5453  5484  5858  5994  6085  6324  6578  7044  7528  7669  7882  8005  8473  8498  8508  9016  9070

ആറാം സമ്മാനം(500/-)

0039  0202  0317  0427  0478  0572  0715  1418  1482  1493  1512  1664  1791  1916  2358  2381  2463  2614  2856  2955  3027  3186  3222  3247  3326  3338  3351  3510  3550  3675  3888  3981  4014  4340  4428  4679  4706  4767  5328  5379  5466  5500  5610  5770  5852  6166  6294  6482  6662  6777  6811  7041  7373  7618  7971  8013  8028  8183  8277  8504  8544  8574  8797  8927  8976  9033  9139  9263  9337  9359  9419  9452  9531  9623  9670  9805

ഏഴാം സമ്മാനം(100)

2913  5253  0037  5285  5494  7871  4089  6519  3558  1711  9741  9763  6724  1332  2120  7671  2174  7301  7109  4398  5233  5784  3722  5320  5084  3200  7652  5703  4556  4249  0238  1921  6375  8108  4112  9052  0013  2205  7011  0816  6826  6753  6574  2933  9671  1802  2927  7319  9658  6588  8533  8507  2348  1589  1015  8126  6122  4238  4482  2871  6901  1581  2076  5583  1931  9760  6640  6080  8047  0051  6474  1175  8514  5044  1850  7790  0426  7261  9030  4724  7789  7066  6741  2347  3614  5321  2408  8446  0459  2901  5656  6024  4780  6592  4770  0028  6776  3150  0744  9446  2116  9058  0856  5628  5692  5666  6814