തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎൻ -327 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം[80 Lakhs]

‌‌PP 252755

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

PN 252755  PO 252755  PR 252755  PS 252755  PT 252755  PU 252755  PV 252755  PW 252755  PX 252755  PY 252755  PZ 252755

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

PW 263991

മൂന്നാം സമ്മാനം[1 Lakh]

PN 213015  PO 292492  PP 575485  PR 285009  PS 228970  PT 154401 PU 464532  PV 334368  PW 222405 PX 558764 PY 104905  PZ 459072

നാലാം സമ്മാനം(5,000/-)

0217  0711  0877  1682  2274  2981  3195  3314  3858  4262  6324  6779  7053  7272  7962  8495  9004  9631

അഞ്ചാം സമ്മാനം(1,000/-)

0164  0290  1432  1882  2196  2554  3081  3136  3328  3445  3639  3687  3889  4447  4749  4867  4897  4920  4949  5586  5964  6164  6678  7134  7301  7384  7414  7669  7873  8387  8804  9484

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0196  0244  0520  0532  0640  0663  0677  0779  1000  1142  1436  1822  2118  2272  2712  3134  3478  3518  3577  3593  3726  3740  3753  3811  3814  3828  3879  4050  4193  4195  4277  4316  4396  4552  4629  4756  4798  4842  5024  5135  5174  5178  5187  5262  5271  5298  5522  5543  5639  5799  5943  6033  6035  6234  6311  6580  6618  6818  6822  7649  7937  8178  8308  8423  8515  8716  9008  9054  9102  9116  9485  9507  9627  9650  9687  9742

ഏഴാം സമ്മാനം (100)

0037  0061  0331  0378  0495  0570  0576  0581  0624  0666  0689  0766  0807  1070  1095  1409  1465  1476  1705  1799  1830  1867  1945  1979  2134  2184  2225  2285  2298  2348  2429  2479  2550  2572  2585  2676  2808  2809  2865  2900  3043  3306  3394  3429  3431  3435  3460  3575  3631  3642  3927  3968  4022  4110  4276  4413  4733  4827  4974  4997  5177  5253  5291  5327  5359  5371  5374  5432  5575  5778  5782  5783  6014  6269  6455  6553  6813  6911  7099  7145  7208  7347  7388  7420  7502  7525  7552  7640  7983  7997  8023  8028  8096  8097  8115  8130  8253  8327  8371  8479  8531  8578  8657  8681  8791  8825  9019  9170  9195  9224  9325  9398  9428  9491  9573  9600  9676  9738  9799  9906