തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമ്മൽ എൻ ആർ-189 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ  http://keralalotteries.com/ ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപ നല്‍കും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം [70 Lakhs]

NX 532868

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

NN 532868  NO 532868  NP 532868  NR 532868  NS 532868  NT 532868  NU 532868  NV 532868 NW 532868  NY532868  NZ 532868

രണ്ടാം സമ്മാനം  [10 Lakhs]

NO 132558

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

NN 678149  NO 469267  NP 595583  NR 459238  NS 125772  NT 656107  NU 528004  NV 544907  NW 515640 NX 288560  NY 167653  NZ 193664

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

1904  2142  2754  3256  3807  5307  5395  5458  5762  6831  7140  7186  7366  7577  8653  8823  9441  9503

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

0109  0340  0568  0756  0885  0892  0926  1040  1147  1153  1202  2148  2701  2991  3071  4142  4567  4581  5130  5268  5284  5372  5523  5722  5817  6070  6151  6280  6626  6927  7925  8148  9102  9384  9792  9897

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0017  0303  0323  0411  0826  0970  1286  1541  1557  1869  1976  2101  2146  2200  2404  2609  2733  2871  2940  3117  3343  3500  3596  3638  3695  3768  3888  3941  4060  4138  4408  4417  4660  4816  5055  5327  5366  5651  6059  6198  6281  6323  6327  6543  6583  6807  6867  7050  7107  7454  7521  7554  7609  7720  7725  7767  7837  7900  8386  8469  8495  8548  8616  9060  9078  9121  9226  9346  9541  9616

ഏഴാം സമ്മാനം (100/-)

0118  0170  0204  0224  0278  0407  0433  0549  0627  0674  0922  1026  1276  1327  2096  2526  2676  2719  2751  2791  3024  3091  3265  3312 3510  3540  3666  3766  3816  3865  3982  4092  4130  4335  4419  4473  4483  4622  4632  4684  4689  4825  4888  4930  4952  4969  4977  4978 5030  5123  5176  5257  5297  5348  5356  5377  5443  5483  5511  5579  5739  5763  5813  5942  5984  6026  6078  6107  6181  6290  6305  6449 6471  6493  6614  6620  6715  6823  6826  6865  6876  6898  6907  6941  6945  7110  7154  7196  7200  7270  7276  7288  7422  7661  7678  7721 7738  7763  7924  8069  8138  8263  8266  8294  8364  8524  8583  8678  8733  8836  8954  9022  9111  9228  9392  9398  9406  9449  9553  9892