തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമൽ എൻ ആർ-195 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപ നല്‍കും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം [70 Lakhs]

NR 199833

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000/-)

NN 199833  NO 199833  NP 199833  NS 199833  NT 199833  NU 199833  NV 199833  NW 199833  NX 199833  NY 199833  NZ 199833

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs] 

NS 224769

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

NN 847745  NO 750914  NP 307381  NR 232903  NS 133354  NT 676770  NU 373999  NV 149803  NW 486097  NX 679154  NY 824517 NZ 506800

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

1646  2115  2721  2750  2849  3474  3634  4782  5221  5436  6237  6669  6675  8381  8940  9137  9278  9826

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

0159  0354  1104  1185  1469  1531  1688  1738  1850  2434  2588  3592  3941  4212  4289  4842  5083  5157  5272  5356  5549  5742  5779  5952  6053  6158  6254  6896  8277  8417  8588  8785  8938  9013  9247  9314

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0195  0544  0559  0920  0989  1254  1834  1998  2022  2340  2448  2464  2494  2532  2591  2608  2753  2857  2935  3177  3224  3303  3381  3402  3418  3453  3493  3522  3782  3825  4370  4658  4746  4762  4793  4929  4976  4993  5329  5349  5553  5617  5647  5661  5690  5944  6269  6438  6462  6929  7008  7216  7633  7669  8061  8078  8468  8895  8947  9030  9212  9341  9377  9389  9539  9600  9626  9642  9713  9783

ഏഴാം സമ്മാനം (100/-)

0026  0190  0197  0277  0350  0443  0621  0632  0663  0665  0696  0810  0881  1058  1229  1281  1293  1451  1794  1926  2069  2104  2178  2268  2338  2375  2417  2484  2520  2637  2959  3057  3223  3283  3294  3341  3548  3758  3968  3969  4001  4038  4047  4198  4201  4214  4475  4581  4586  4592  4846  4975  5065  5087  5152  5197  5314  5318  5466  5522  6040  6049  6121  6149  6218  6298  6332  6353  6354  6367  6385  6428  6531  6565  6586  6616  6706  6741  6748  6818  6971  6991  7046  7137  7149  7180  7354  7381  7400  7550  7563  7589  7689  7867  7942  8026  8105  8147  8154  8241  8243  8453  8546  8679  8816  8836  8880  8908  9028  9098  9248  9301  9340  9368  9370  9674  9694  9731  9769  9919