തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമൽ എൻ ആർ-201 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപ നല്‍കും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം ([70 Lakhs])

NY 246268

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000) 

NN 246268  NO 246268  NP 246268  NR 246268  NS 246268  NT 246268  NU 246268  NV 246268  NW 246268  NX 246268  NZ 246268

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

NZ 653210

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

NN 571757  NO 522911  NP 188556  NR 819933  NS 390480  NT 406766  NU 694190  NV 495269  NW 396087  NX 641354  NY 607314 NZ 128765

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0240  0624  0761  0835  1035  1939  2313  3093  3755  4951  6021  6836  7569  8166  8357  8443  8676  8895

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

0155  0443  0491  0527  1021  1064  1081  1222  1529  1750  2345  2475  2592  2756  2857  3422  3436  4235  5662  5758  5914  6189  6473  6529  6672  7410  7535  7861  7900  7936  8015  8196  8969  9006  9842  9971

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0090  0110  0222  0265  0789  0966  0993  1046  1253  1309  1395  1492  1854  1947  2171  2200  2435  2663  2707  3012  3170  3239  3594  3867  4102  4104  4139  4294  4303  4361  4658  4707  4818  4840  4849  4931  5090  5114  5118  5123  5193  5332  5492  5706  5943  5988  6175  6193  6330  6706  7014  7078  7671  7837  7843  8008  8075  8201  8241  8334  8433  8525  8692  8740  8855  9143  9251  9291  9677  9900

ഏഴാം സമ്മാനം(100) 

5304  9473  2655  9991  9869  6373  4299  4070  8275  8374  1514  4246  7791  9001  8612  8253  6276  4118  1024  5994  6507  1002  2506  9997  6912  0113  8159  6376  7158  1236  0795  4884  7029  8615  7050  9519  9979  7090  1692  8302  1381  6583  4954  3091  4373  2568  2423  2466  0859  1869  2743  3832  6670  2797  3866  9563  2388  2080  7924  4435  7035  5015  0508  4917  0848  7184  3341  1153  3693  5441  5919  7628  9075  7965  8039  1234  5084  1943  9727  5320  4126  3987  6503  2985  5221  5070  3070  6442  6805  0625  7003  0205  1426  8889  0144  3798  9207  7741  9722  5868  5449  9506  7561  9870  2505  4874  7285  6048  2318  8189  8482  8133  1127  0785  1214  9745  4134  1697  6415  1382