തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമൽ എൻ ആർ-203 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമ്മൽ ലോട്ടറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപ നല്‍കും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം ([70 Lakhs])

NY 444808

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

NN 444808  NO 444808  NP 444808  NR 444808  NS 444808  NT 444808  NU 444808  NV 444808  NW 444808  NX 444808  NZ 444808

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

NP 325679

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh]

NN 623070  NO 144146  NP 273002  NR 174906  NS 646799  NT 175573  NU 869469  NV 649862  NW 710523  NX 845527  NY 515845 NZ 409385

നാലാം സമ്മാനം(5,000/-)

0744  1033  1768  2835  3547  3970  4080  4941  5526  5593  6197  6291  6900  7666  8699  8749  9922  9991

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

0882  1244  2046  2527  2585  3067  3387  3848  3858  3879  4005  4524  4769  5045  5260  5343  5525  5678  5769  5829  5843  5989  6150  6452  6903  7290  7636  7917  8329  8967  9305  9320  9356  9511  9843  9927

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0214  0220  0300  0365  0391  0928  1100  1105  1373  1624  2049  2079  2081  2239  2250  2391  2524  2598  2621  2929  2976  3030  3413  3678  3779  3844  3961  4200  4272  4743  4766  4974  5080  5093  5134  5147  5432  5440  5652  5742  5761  5810  5959  6149  6351  6440  6677  6696  6766  6922  7110  7295  7407  7458  7592  8263  8359  8411  8622  8681  8801  8874  8902  9046  9069  9208  9274  9347  9556  9897

ഏഴാം സമ്മാനം (100)

0020  0407  0459  0502  0504  0528  0694  1013  1099  1300  1395  1450  1516  1534  1797  1821  2095  2226  2431  2563  2602  2672  2702  2730  2794  2809  2810  2910  2993  3011  3193  3344  3491  3540  3571  3593  3597  3749  3776  3855  3875  3919  3924  3949  4045  4127  4145  4165  4282  4409  4477  4598  4663  4690  4868  4903  4919  5034  5278  5344  5605  5632  5779  5787  5791  5924  5995  6076  6259  6435  6469  6495  6641  6665  6818  6843  6868  7008  7143  7158  7612  7811  7976  7989  8089  8200  8373  8416  8421  8477  8590  8627  8634  8761  8813  8826  8846  8850  8880  8925  9017  9019  9026  9052  9106  9209  9218  9236  9343  9390  9392  9551  9615  9766  9777  9791  9823  9947  9950  9986