തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സ്ത്രീ ശക്തി SS-240ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങൾ

ഒന്നാം സമ്മാനം (75 Lakhs)

SV 647444

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

SN 647444  SO 647444  SP 647444  SR 647444  SS 647444  ST 647444  SU 647444  SW 647444  SX 647444  SY 647444  SZ 647444

രണ്ടാം സമ്മാനം (10 Lakhs)

SZ 716320

മൂന്നാം സമ്മാനം (5,000/-)

1923  2078  2370  2375  3356  4156  4267  4320  7408  7616  8011  8404  8870  9234  9422  9431  9523  9875

നാലാം സമ്മാനം (2,000/-)

0094  0305  0990  2602  5099  5658  6354  6415  7953  8113

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

0675  2325  3445  3568  4328  4576  4812  4874  6088  6532  6826  8448  8509  8535  9015  9319  9820  9922 

ആറാം സമ്മാനം (.500/-)

0341  0589  0612  1106  1365  1386  1571  1726  1940  2071  2202  2307  2461  2758  2800  3001  3284  3486  4020  4514  4668  4863  5162  5390  5528  5701  5750  5857  6275  6537  6893  7074  7513  7544  7574  7666  7840  8410  8424  8533  8576  8600  8608  9076  9151  9411  9563  9819

ഏഴാം സമ്മാനം (200/-)

0029  0241  0259  0921  1324  1376  1398  1687  2067  2089  2127  2182  2571  2610  2692  2868  3020  3598  3632  3820  4041  4222  4482  4544  4626  4809  4837  5111  5243  5252  5548  5925  6245  6332  6386  6403  7769  7822  8414  8434  8864  8906  8924  9341  9857

എട്ടാം സമ്മാനം (.100/-)

0149  0157  0178  0263  0505  0617  0686  0737  0763  0790  0840  0911  0955  0977  1054  1059  1098  1301  1611  1621  1730  1744  1817  1920  1922  1977  2317  2436  2508  2551  2647  2764  2816  2840  2992  3002  3279  3508  3609  3642  3664  3668  3794  3904  4380  4410  4481  4567  4582  4648  4685  4719  4759  4807  4852  4856  4936  5039  5059  5121  5176  5192  5271  5490  5503  5516  5551  5796  5899  5905  6016  6060  6100  6113  6116  6141  6258  6265  6273  6283  6571  6664  6785  6827  6859  6929  6942  7003  7126  7161  7353  7659  7720  7785  7903  7918  7970  8013  8058  8070  8604  8636  8766  8782  8802  8893  8914  8978  9110  9132  9532  9537  9578  9580  9581  9670  9790  9870  9888  9905