തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സ്ത്രീ ശക്തി SS-247 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങൾ

ഒന്നാം സമ്മാനം (75 Lakhs)

SD 248751

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

SA 248751  SB 248751  SC 248751  SE 248751  SF 248751  SG 248751  SH 248751  SJ 248751  SK 248751  SL 248751  SM 248751

രണ്ടാം സമ്മാനം ((10 Lakhs))

SL 567001

മൂന്നാം സമ്മാനം (5,000/-)

0029  1265  2057  2362  2442  2620  3237  4091  4195  4823  5044  5649  5751  6155  6431  6673  7831  8027

നാലാം സമ്മാനം (2,000/-)

0556  1559  2625  4914  5145  6898  7629  7849  9697  9703

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

1784  2296  3070  3612  4142  4512  5243  5573  6069  6128  6519  6902  7064  7751  8029  9126  9270  9687

ആറാം സമ്മാനം(500/-) 

0512  0668  1027  1052  1108  1371  1402  1448  2011  2020  2082  2212  2441  2494  2643  2693  2972  3326  3754  3755  4311  4329  4425  5029  5436  5814  5825  5909  6039  6098  6129  6176  6197  6310  6367  6640  6759  6853  6892  7140  7166  7228  8070  8516  8859  9085  9537  9926

ഏഴാം സമ്മാനം (200/-)

0291  1011  2243  2309  2882  3198  3605  3725  3907  3970  4251  4280  4883  5174  5182  5319  5719  5983  6082  6604  6846  6855  7116  7212  7371  7435  7555  7649  7803  7840  7937  7941  8209  8210  8297  8467  8738  9072  9152  9250  9282  9341  9530  9564  9738  9771

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0150  0184  0348  0376  0430  0438  0518  0831  0899  0920  1061  1080  1087  1135  1148  1159  1243  1347  1409  1507  1616  1671  1726  1780  1825  1869  1892  1895  1911  2180  2205  2245  2297  2301  2406  2467  2585  2599  2606  2678  2758  2817  2949  3056  3187  3336  3370  3381  3402  3584  3602  3662  3677  3794  3952  4013  4080  4085  4302  4314  4382  4402  4462  4704  4730  4834  4887  4953  4984  5195  5237  5280  5454  5462  5527  5544  5567  5574  5575  5851  5852  5867  5994  6242  6291  6301  6315  6446  6447  6455  6601  6621  6746  6762  7000  7053  7058  7155  7362  7430  7524  7568  7879  7908  8114  8173  8652  8795  8908  9108  9168  9200  9220  9241  9411  9491  9499  9660  9829  9902