തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-554 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.
 
5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം[75 Lakhs]

WG 196758

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(Rs.8,000/-)

WA 196758,  WB 196758, WC 196758,  WD 196758, WE 196758,  WF 196758, WH 196758,  WJ 196758, WK 196758,  WL 196758,  WM 196758

രണ്ടാം സമ്മാനം [5 Lakhs]

WD 708558

മൂന്നാം സമ്മാനം[1 Lakh]

WA 314937  WB 206934  WC 479500  WD 683914  WE 739882  WF 580247  WG 538175  WH 367087  WJ 670544  WK 255539  WL 728804  WM 632530

നാലാം സമ്മാനം(Rs.5,000/-)

0570  1516  1523  2576  3268  3280  4057  4179  5338  5349  5867  6123  6441  6811  6965  7804  7915  9427

അഞ്ചാം സമ്മാനം(Rs.2,000/-)

0353  1074  1326  1380  1686  3695  4393  6912  7398  7767

ആറാം സമ്മാനം(Rs.1,000/-)

0430  1071  2105  2532  3701  3866  4573  6499  6527  8612  9253  9266

ഏഴാം സമ്മാനം(Rs.500/-)

0028  0095  0141  0559  0646  0700  0918  0940  1053  1084  1371  1454  1463  1538  1591  1871  2134  2502  2594  2631  2636  2846  2864  2998  3143  3175  3625  3648  3756  3818  3887  4169  4272  4412  4526  4575  4656  4900  4907  5014  5292  5648  5742  5789  5892  5947  6027  6051  6304  6341  6574  6902  6948  7175  7329  7526  7616  7686  7808  7986  8075  8201  8516  8667  8719  8741  8889  8974  9049  9154  9196  9358  9391  9622  9830  9888  9925  9959

എട്ടാം സമ്മാനം(Rs.100/-)

0184  0237  0420  0474  0510  0514  0623  0771  0797  1057  1310  1311  1486  1597  1598  1691  1743  2236  2282  2290  2296  2372  2438  2465  2565  2677  2805  2810  2816  2828  2873  2896  2906  2963  2981  3081  3099  3201  3346  3379  3569  3580  3599  3929  4073  4112  4191  4298  4340  4399  4436  4528  4618  4680  4864  4886  4935  4992  5102  5130  5257  5272  5279  5404  5550  5651  5698  5759  5927  5982  6115  6136  6180  6317  6326  6401  6424  6544  6567  6684  6688  6907  6937  7007  7017  7037  7058  7082  7182  7228  7257  7335  7382  7518  7601  7636  7638  7720  7761  7844  7857  7907  7928  7997  8023  8156  8244  8396  8411  8488  8527  8548  8580  8622  9264  9312  9437  9571  9660  9923

Read Also: പൗര്‍ണമി ആര്‍എന്‍-432 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം

സമ്മർ ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറി ഇന്നു മുതൽ; ഒന്നാം സമ്മാനം ആറ് കോടി

കാരുണ്യ KR-437 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ

നിർമ്മൽ NR-162 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ എൻ-305 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം