തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-576 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവ​രങ്ങൾ ചുവടെ

ഒന്നാം സമ്മാനം(75 Lakhs)

WK 281716

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

WA 281716  WB 281716  WC 281716  WD 281716  WE 281716  WF 281716  WG 281716  WH 281716 WJ 281716  WL281716  WM 281716

രണ്ടാം സമ്മാനം(5 Lakhs)

WH 194184

മൂന്നാം സമ്മാനം (1 Lakh) 

WA 528361  WB 552049  WC 320066  WD 105855  WE 561592  WF 235357  WG 558497  WH 212781  WJ 266535  WK 135368  WL 521465 WM207819

നാലാം സമ്മാനം(5,000/-)

1176  1786  1881  2690  2783  2799  3535  4934  5011  5116  5483  6306  6337  6369  9581  9744  9876  9993

അഞ്ചാം സമ്മാനം(2,000/-)

2136  2617  5620  5625  7202  8127  8664  9039  9508  9740

ആറാം സമ്മാനം(1,000/-)

0173  1486  2488  2497  2647  2687  2947  3153  3531  4210  7691  8577

ഏഴാം സമ്മാനം(500/-)

0178  0210  0373  0403  0560  0605  0634  0690  0721  0898  1021  1193  1279  1878  1971  2051  2343  2347  2754  2772  2841  2899  3132  3227  3715  3806  3907  3937  3942  4067  4207  4243  4308  4330  4449  4500  4690  4721  4780  4922  5133  5174  5188  5239  5263  5269  5392  5622  5662  5721  5750  5756  5881  6505  6703  6791  6953  7135  7409  7537  7582  7769  7875  7903  7959  7980  8097  8220  8929  9233  9364  9558  9607  9612  9672  9846  9906  9944

എട്ടാം സമ്മാനം(100)

0052  0255  0277  0592  0681  0695  0867  0961  1155  1182  1299  1309  1428  1496  1528  1529  1593  1660  1750  1759  1907  1937  2065  2087  2144  2189  2363  2431  2479  2545  2617  2751  2788  2844  2854  2895  2898  2939  2964  3048  3056  3063  3101  3313  3576  3726  3759  3853  4098  4107  4187  4560  4640  4663  4886  4898  4919  4979  4997  5118  5189  5234  5292  5358  5455  5497  5822  5909  6076  6304  6346  6348  6549  6571  6867  6920  6997  7075  7082  7164  7174  7176  7233  7263  7406  7412  7463  7504  7617  7713  7727  7799  7892  7993  8060  8063  8307  8408  8444  8509  8590  8963  8980  9061  9074  9091  9286  9324  9458  9502  9556  9664  9732  9766  9822  9836  9910