തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-587 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവ​രങ്ങൾ ചുവടെ

ഒന്നാം സമ്മാനം(75 Lakhs)

WS 278087 (NEYYATTINKARA)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

WN 278087  WO 278087  WP 278087  WR 278087  WT 278087  WU 278087  WV 278087  WW 278087  WX 278087  WY 278087  WZ 278087

രണ്ടാം സമ്മാനം (5 Lakhs)

WX 814837 (ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം (1 Lakh) 

WN 325291 (GURUVAYOOR)  WO 756752 (KANNUR)  WP 195689 (THIRUVANANTHAPURAM)  WR 566684 (THRISSUR)  WS746748(PATHANAMTHITTA)  WT 761132 (KOLLAM)  WU 538702 (PALAKKAD)  WV 667387 (CHITTUR)  WW 476784 (WAYANADU)

WX 317782 (PATTAMBI)  WY 523505 (VAIKKOM)  WZ 325839 (GURUVAYOOR)

നാലാം സമ്മാനം(5,000/-) 

0106  0921  3348  3562  3655  3996  4846  5168  6166  6263  6381  6458  6576  6584  7517  8387  8612  8831

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0887  1984  2677  2932  4644  5554  5920  6013  7053  9011

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0303  1146  1195  4430  5226  6804  7425  7438  7990  8053  8668  9134

ഏഴാം സമ്മാനം (.500/-)

0023  0051  0108  0195  0390  0633  0663  0716  0758  0848  1044  1076  1081  1156  1375  1469  1831  2107  2120  2238  2246  2283  2348  2392  2496  2521  2587  2839  2878  2928  3237  3269  3411  3456  3706  3758  3780  3893  4258  4267  4456  4529  4682  4815  4827  4941  4962  4985  5062  5320  5342  5366  5527  5556  5619  5758  5832  5958  6114  6144  6236  6378  6536  6547  7009  7532  7607  7721  8204  8245  8501  8822  9068  9118  9295  9317  9772  9883

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0100  0317  0523  0651  0673  0749  0837  0901  1403  1571  1578  1629  1783  1829  1897  2152  2229  2239  2266  2295  2321  2346  2393  2460  2580  2748  2779  2880  2888  2925  2958  2997  3147  3153  3183  3223  3228  3262  3421  3531  3542  3614  3643  3705  3824  3967  4001  4049  4079  4109  4161  4192  4198  4234  4236  4280  4492  4652  4653  4973  4979  5035  5076  5314  5344  5368  5501  5529  5602  5606  5772  6006  6090  6094  6095  6286  6303  6308  6354  6423  6582  6646  6663  6903  6953  7007  7193  7463  7476  7967  8059  8203  8290  8292  8342  8380  8432  8450  8486  8497  8498  8502  8517  8532  8543  8563  8708  8766  8879  8881  8895  8999  9029  9030  9150  9237  9249  9472  9620  9767