തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-592 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവ​രങ്ങൾ ചുവടെ

ഒന്നാം സമ്മാനം(75 Lakhs)

WL 833912

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

WA 833912  WB 833912  WC 833912  WD 833912  WE 833912  WF 833912  WG 833912  WH 833912  WJ 833912  WK 833912  WM 833912

രണ്ടാം സമ്മാനം (5 Lakhs)

WA 883418

മൂന്നാം സമ്മാനം (1 Lakh) 

WA 442475  WB 554692  WC 372812  WD 691307  WE 682005  WF 308239  WG 774202  WH 301469  WJ 740600  WK 172755  WL 607864 WM 555212

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

1224  2693  2774  3207  3273  3465  4301  5528  5759  7729  7947  8172  8340  8631  8822  9072  9314  9739

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

0720  0937  1390  2797  5629  6949  7218  9638  9677  9835

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

1657  2142  3433  4129  4184  4648  6375  6828  7021  7129  7216  8521

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0076  0079  0169  0289  0302  0623  0733  0943  0979  1050  1140  1173  1174  1414  1446  1588  1658  2235  2238  2277  2326  2642  2760  3156  3235  3436  3791  3799  3816  3947  4278  4302  4504  4555  4804  4833  5208  5289  5379  5386  5394  5590  6133  6178  6204  6211  6245  6269  6348  6543  6608  6772  7310  7347  7432  7540  7596  7667  7691  7710  7981  8040  8254  8292  8394  8463  8473  8555  8585  8665  8812  8961  8985  8990  9048  9086  9238  9928

എട്ടാം സമ്മാനം(100/-) 

0141  0155  0210  0480  0540  0554  0613  0639  0797  0951  1006  1048  1220  1248  1424  1430  1487  1534  1600  1694  1734  1867  1932  1977  2031  2113  2229  2323  2407  2419  2614  2643  2664  2711  2723  2735  2752  2845  2990  3000  3093  3175  3227  3347  3394  3488  3680  3847  3914  4024  4338  4634  4698  4725  4770  4865  4992  5276  5310  5324  5395  5481  5532  5583  5655  5845  5869  5911  6003  6111  6156  6173  6300  6332  6519  6679  6725  6819  7011  7013  7016  7057  7139  7168  7236  7283  7291  7380  7519  7679  7686  7780  7830  7846  7857  7863  7875  7907  7969  8070  8089  8213  8368  8423  8450  8457  8511  8551  8645  8714  8847  8907  8960  9031  9032  9131  9200  9571  9800  9914