തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-596 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവ​രങ്ങൾ ചുവടെ

ഒന്നാം സമ്മാനം (75 Lakhs)

WJ 693433

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

WA 693433  WB 693433  WC 693433  WD 693433  WE 693433  WF 693433  WG 693433  WH 693433  WK 693433  WL 693433  WM 693433

രണ്ടാം സമ്മാനം (5 Lakhs)

WG 871403

മൂന്നാം സമ്മാനം  (1 Lakh) 

WA 398446  WB 589708  WC 316740  WD 263248  WE 733940  WF 682947  WG 155886  WH 557714  WJ 870942  WK 823408  WL225646 WM105089

നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

0188  0229  1245  1543  3120  3131  3513  5029  5734  5756  5968  6174  6184  7870  8090  8390  8786  9887

അഞ്ചാം സമ്മാനം (.2,000/-)

0676  0874  1974  3706  3891  4259  6269  6590  7371  7486

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0479  0490  1062  1105  2190  2878  3007  3801  4394  7236  8212  9569

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0255  0263  0296  0420  0697  1251  1295  1435  1505  1639  1883  1976  2168  2186  2198  2339  2423  2444  2559  2659  3023  3265  3393  3488  3575  3736  3847  3865  3930  3941  4021  4039  4120  4500  4661  4725  4976  5052  5282  5514  5589  5609  5677  5683  5787  5814  6192  6301  6527  6565  6884  7001  7073  7122  7491  7541  7649  7698  7836  8232  8311  8510  8540  8594  8638  8715  8806  9096  9178  9271  9403  9462  9676  9680  9776  9847  9879  9929

എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

0013  0136  0161  0219  0242  0480  0558  0619  0641  0692  0703  0821  1005  1054  1247  1339  1402  1473  1500  1574  1624  1667  1713  1733  1759  1801  1894  1977  2050  2176  2288  2328  2340  2394  2649  2749  2837  2925  3107  3189  3221  3257  3287  3294  3337  3389  3428  3469  3500  3542  3733  4089  4205  4381  4408  4504  4554  4571  4717  4803  4977  5039  5113  5329  5483  5723  5749  5780  5813  5819  5835  6011  6158  6440  6579  6623  6629  6644  6681  6702  6795  6796  6901  7087  7265  7420  7474  7524  7577  7596  7635  7690  7696  7899  7905  7948  8209  8223  8345  8586  8592  8686  8704  8828  9017  9138  9173  9194  9221  9320  9347  9410  9431  9439  9512  9587  9849  9894  9896  9909