തിരുവനന്തപുരം: മത വർഗീയ വാദികൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ പിടിമുറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എസ്എഫ് ഐ യുടെ പ്രാധാന്യം വലുതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നേതാക്കളെ സംഭാവന ചെയ്യലല്ല. ദീർഘ വീക്ഷണവും പൊതുബോധവുമുള്ളവരെ വാർത്തെടുക്കലാണ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത് എസ് എഫ് ഐ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. 

എല്ലാ രംഗത്തും പ്രതിഭകളെ എസ് എഫ് ഐ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കലാലയങ്ങളിലുണ്ടാകണം. വർഗീയ വാദികളുടെ കണ്ണിൽ എസ് എഫ് ഐ ശത്രുക്കളായി മാറുന്നു എന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. 

Read Also: എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജനുവരി 2-ന് ഡ്രൈ റൺ, വാക്സിൻ അനുമതി പരിഗണിക്കാൻ യോഗം നാളെ...