തൃശ്ശൂർ: പാലിയേക്കരയിൽ വീണ്ടും ടോൾ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അഞ്ച് രൂപയാണ് കൂട്ടുന്നത്. ബസുകൾക്കും ചരക്കു വാഹനങ്ങൾക്കുമാണ് കൂടിയ നിരക്ക് ബാധകമാകുക.