കാസർകോട്: പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫിഷറീസ് കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ  പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ജില്ലാതല കൺട്രോൾ റൂമുകളുടെയും ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഫോൺ നമ്പറുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ച് സേവനം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം - 0471-2450773,2480 335,9496007026

കൊല്ലം- O474-2792850, 9496007027

പത്തനംതിട്ട - 0468-2223134,828144 2344

ആലപ്പുഴ-0477-2251103, 9496007028

കോട്ടയം - 0481-2566823, 9446379027

ഇടുക്കി - 0486-9222 326, 892 1031800

എറണാകുളം- 0484-2502768, 9496007029

തൃശ്ശൂർ - 0487-244 1132,9496007030

പാലക്കാട് - 9074326 046, 9496007050

മലപ്പുറം - 0494-2666428, 9496007031

കോഴിക്കോട്- 0495-2383780,2414074, 9496007032

വയനാട്-0493-6255214, 9496387833

കണ്ണൂർ - 0497-2732487, 9496007033

കാസർകോട് - 0467-2202537, 9496007034