കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പുതുതായി 18 കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണുകൾ കൂടി ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.കൂരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ വാർഡുകളും കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊവിഡ് 19 സാമൂഹ്യവ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 12-കണിയാർ കണ്ടം, വാർഡ് 18- കൂടത്തായി എന്നിവയെയാണ് കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകളായ 6,10,11,17 എന്നിവയെയാണ് കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. 

ചക്കിട്ടപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 8-ലെ മുതുകാട് അങ്ങാടി, വാർഡ് - 1 പന്നിക്കോട്ടൂർ, വാർഡ് 16 ലെ കൂവ്വപ്പെയിൽ അങ്ങാടി, വാർഡ് 13 -ലെ ചെമ്പ്ര അങ്ങാടി, വാർഡ് 11ലെ ചക്കിട്ടപാറ അങ്ങാടി, പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് -11 ലെ നാഗത്ത് ഭാഗം.

കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ വാർഡ് 15-വെള്ളിമാടുകുന്ന്, തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 9-മറിയപ്പുറം, വാർഡ് 10-ലെ കൂളിപൊയിൽ ഭാഗം, തിരുവമ്പാടി ടൗൺ , താഴെ തിരുവമ്പാടി ടൗൺ, വാർഡ് 

ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 15-മുതുവണ്ണാച്ചി, വാർഡ്14 ലെ പുറവൂരിലെ റേഷൻപീടിക , പള്ളിജംഗ്ഷൻ, കടിയങ്ങാട് പാലം, വെളുത്തപറമ്പ് കൂനിയോട് റോഡ് എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ, പനങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 7-പൂവമ്പായി, ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 14-നെരപ്പം, നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ്  8-കാവുന്തറ ഈസ്റ്റ്,  വടകര മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് 31-പുതുപ്പണം എന്നിവയെയാണ് കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.