മലപ്പുറം: ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന 'ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി' ജില്ലയിലെ 16 പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു.  പോരൂർ, പെരുവളളൂർ, കീഴാറ്റൂർ, കുഴിമണ്ണ, എടക്കര, കാലടി, ഇരുമ്പിളിയം, ആലങ്കോട്, പുളിക്കൽ, കൽപ്പകഞ്ചേരി, തെന്നല, കൂട്ടിലങ്ങാടി, ആനക്കയം, എ.ആർ. നഗർ, നിറമരുതൂർ, മേലാറ്റൂർ എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം എ ആർ നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നാളെ കെ എൻ എ ഖാദർ എംഎൽഎ നിർവഹിക്കും.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്‌കൂൾ, കോളജ്, ആശുപത്രികൾ, ഹോസ്റ്റൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മെസ്സ്/കാന്റീൻ ജീവനക്കാർ, അങ്കണവാടികൾ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, കർഷകർ, കച്ചവടക്കാർ, പൊതുജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചുളള ബോധവത്ക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും.  ഭക്ഷണ നിർമ്മാണ- വിതരണ- വിൽപ്പന രംഗത്തുള്ള വ്യാപാരികൾ, സ്‌കൂളുകൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, തെരുവോരകച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ലൈസൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ മേളകൾ നടത്തും.

റസിഡന്റ് അസോസിയേഷനുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സുരക്ഷിതാഹാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഡോക്യുമെന്ററികളുടെ പ്രദർശനവും പരിശീലനവും നൽകും. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ മൊബൈൽ ഫുഡ് ടെസ്റ്റിങ് ലാബുകൾ ഉപയോഗിച്ചുളള കുടിവെളള പരിശോധന, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പരിശോധന തുടങ്ങിയവയും പദ്ധതിയുടെ  ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കും. കർഷകർക്ക് ജൈവകൃഷി, കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സുരക്ഷിതാഹാരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ബോധവത്കരണവും സംഘടിപ്പിക്കും.