കോട്ടയം: പാലായ്ക്കടുത്ത് മുത്തോലിയിൽ, മീനച്ചിലാറ്റിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മുത്തോലിക്കടവിലാണ് രാവിലെ കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ട് ദിവസത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം.