വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ അവസ്മരണീയ അനുഭവങ്ങള്‍ വീഡിയോകളിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇവിടെ. വ്യത്യസതമാണ് ഓരോ ഇടത്തെയും ആേഘാഷങ്ങള്‍. 

ഇതാ കാണാം, ആ അനുഭവങ്ങള്‍: